Jaarstukken 2019

Algemeen

Voorwoord

Met deze jaarrekening blikken we terug op het eerste volledige jaar van de huidige raads- en collegeperiode.

Eerste resultaten

In de begroting voor 2019 is voor ruim € 3 miljoen aan investeringen, nieuw beleid en intensivering van bestaand beleid opgenomen. Dat heeft zich vertaald in nieuwe plannen maar ook al in enkele concrete resultaten, zo valt uit deze jaarrekening op te maken.De budgetten voor Buurt Bestuurt zijn verdubbeld en het aantal actieve burgerinitiatieven is weer verder toegenomen.

Het aantal misdrijven en HALT-verwijzingen is in 2019 verder gedaald, maar het aantal drugssluitingen van woningen en bedrijfspanden is verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. De Prins Hendrikstraat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en omgevormd tot veilig fietspad van en naar het d’Oultremontcollege. Het Van Greunsvenpark in Vlijmen heeft een metamorfose ondergaan en legt de verbinding tussen het nieuwe centrum en het gemeentehuis en de kerk.

In 2019 is een nieuw Actieplan Economie Langstraat opgesteld en het Regionaal Bureau voor Toerisme is van start gegaan. Heusden heeft, met ruim 40 andere gemeenten, waterschappen, provincie en maatschappelijke organisaties een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de oprichting van het Van Gogh Nationaal Park.

Het bestemmingsplan voor Steenenburg is in procedure gebracht waar naast een High Tech Medische Campus ook ruimte is voor 226 woningen en bestaande en nieuwe natuur. Er is een start gemaakt met de restauratie van het kasteel.

Samen met de scholen in onze gemeente is in 2019 een strategisch kader opgesteld voor de nieuwbouw, renovatie en upgrade van onderwijsgebouwen. Met Scala en Willem van Oranje is een samenwerkingsovereenkomst gesloten over de nieuwbouw van twee basisscholen in Oudheusden. Maar liefst zeven van onze basisscholen zijn met subsidie van de provincie aan de slag gegaan met de vergroening van hun schoolpleinen. De atletiekbaan op sportpark de Schroef is gerenoveerd en de exploitatie van Het Run is geborgd tot en met 2023.

De arbeidsparticipatie in onze gemeente is verder gestegen en het aantal bijstandsuitkeringen is verder gedaald. We bereiken steeds meer mensen, volwassenen en jongeren, met een ondersteuningsbehoefte (zorg en voorzieningen). In 2019 is een coalitie tegen eenzaamheid gevormd, een breed collectief aan Heusdense organisaties, verenigingen en inwoners.

Op het gebied van duurzaamheid zijn veel initiatieven gestart of voortgezet: Heel Heusden Isoleert (Energiek Heusden en gemeente), Hedikhuizen duurzaam en oprichting Klimaatplein. Als gemeente hebben we een ambitie geformuleerd hoe we in 2050 klimaatneutraal kunnen zijn, is een visie op zonne-energie vastgesteld en een plan van aanpak voor de verduurzaming van Die Heygrave.

Ten slotte worden er in Heusden volop woningen gebouwd. In 2019 zijn er zo’n 400 opgeleverd, waarvan 124 in de sociale huur en 70 nultredenwoningen. Daarnaast is er in de Grassen het Gastenhuis gerealiseerd, een woonvoorziening voor 20 mensen met dementie.

Financieel resultaat

Het resultaat van de jaarrekening voor 2019 is vergelijkbaar met die van het jaar ervoor. Het jaar is afgesloten met een plus van 3,2 miljoen euro, waarvan1,1 miljoen euro overgeheveld wordt naar 2020 omdat die uitgaven pas dit jaar gaan plaatsvinden en waaruit een dotatie aan de nog in te stellen reserve Riolering wordt voorgesteld. Het resterende positieve resultaat is het gevolg van verschillende mee- en tegenvallers. De belangrijkste daarvan zijn een lager verwacht verlies op de grondexploitaties, een hogere opbrengst aan leges en lagere uitgaven aan inhuur van personeel. Daar staat tegenover dat we in 2019 te maken kregen met extra kosten naar aanleiding van de problematiek bij De Voorste Venne.

Daarnaast zijn de uitgaven binnen het sociaal domein (WMO en jeugdzorg) aanzienlijk hoger opgelopen dan vooraf geraamd, wat heeft geleid tot een negatieve bijstelling van iets meer dan twee miljoen euro. Deze tegenvaller kan nog gedekt worden uit de reserve sociaal domein die hierdoor afneemt van € 7,2 miljoen naar € 5,6 miljoen.

Financieel perspectief

Het positieve resultaat van 1,8 miljoen euro wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve die daardoor ruim boven de afgesproken tien miljoen euro blijft. Het is goed om zo'n financiële buffer te hebben gelet op de mogelijke negatieve gevolgen van de coronacrisis op de economie en onze begroting. Daarnaast baren de oplopende kosten binnen het sociaal domein ons ernstige zorgen, mede omdat onze reserve sociaal domein in rap tempo opdroogt. Tot slot is er ook de nog de onzekerheid hoe de herverdeling van het gemeentefonds voor ons zal uitpakken.

Het is op dit moment nog te vroeg om conclusies te trekken, maar het lijkt evident dat de periode van hoogconjunctuur voorbij is en we de komende jaren alle zeilen moeten bijzetten om de gemeente Heusden door deze onzekere tijden heen te manoeuvreren. Bij de komende voorjaarsnota en de begroting komen we met maatregelen om deze verwachte tegenvallers op te vangen.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26