Jaarstukken 2019

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

In de begroting 2020 is voor het eerst een nieuwe opzet van de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen. Dit is het resultaat van de nieuwe aanpak rondom risicomanagement in de organisatie. De paragraaf in deze jaarrekening gaat op dezelfde weg verder. Omdat dit de tweede keer is kunnen we nu wel de ontwikkeling van de risico’s ten opzichte van het vorige peilmoment laten zien.

De risico’s zijn geïnventariseerd met dialoogsessies. Kern daarbij is dat medewerkers van verschillende disciplines in gesprek gaan met elkaar om vanuit verschillende invalshoeken de risico’s te identificeren en kwantificeren. Afhankelijk van de gekozen strategie (accepteren, verkleinen, vermijden, verzekeren) worden maatregelen benoemd en geïmplementeerd.
Een risico is een onzekere gebeurtenis met invloed op het realiseren van de doelen. De risico’s worden gekwantificeerd op basis van kans en verwacht gevolg. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het mogelijk gevolg op financiën, imago en beleidsdoelstelling. Deze paragraaf is gericht op de financiële risico’s. Risico’s waarvoor voorzieningen zijn gevormd (zoals verliesgevende bouwgrondexploitaties) of waarvoor verzekeringen kunnen worden afgesloten zijn niet opgenomen in deze paragraaf. Het gaat alleen om risico’s die – als ze zich voordoen – opgevangen moeten worden met het weerstandsvermogen. Daarom laten we ook zien hoe het totaal van deze risico’s zich verhoudt tot de beschikbare weerstandscapaciteit.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26