Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overzicht eenmalige baten en lasten

Overzicht eenmalige baten en lasten

Op grond van artikel 28 van het BBV dient in de jaarrekening een samenvattend overzicht van de incidentele baten en lasten te worden opgenomen. In het boekjaar zijn de navolgende van belang zijnde incidentele baten en lasten verantwoord:

Taakveld

Omschrijving

 Bedrag       2019

Baten:

Programma Bestuur en beheer

003

Verkoopopbrengst gemeentelijke eigendommen

1.571.000

Programma Economie en recreatie

320

Winstneming voor bedrijven terreinen (Dillenburg, ’t Hoog I en Metal Valley)

495.000

570

Minder kosten beschoeiingen wallen en grachten Vesting

114.000

Programma Onderwijs

430

Extra middelen voor Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC)

79.000

Programma Bouwen en wonen

820

Vrijval verliesvoorziening bouwgrondexploitaties

854.000

820

Winstneming voor woningbouwcomplexen (De Grassen)

48.000

Algemene dekkingsmiddelen

007

Algemene uitkering afwikkeling voorgaande jaren

24.000

Onttrekkingen uit reserves:

710

Reserve sociaal domein

2.605.000

710

Reserve bovenwijkse voorzieningen

56.000

710

Reserve aandeel verkoopsom HNG

19.000

Totaal:

5.865.0000

Lasten:

Programma Bestuur en beheer

001

Storting voorziening pensioenen wethouders

94.000

003

Kosten verkoop gemeentelijke eigendommen

1.224.000

Programma Openbare orde en veiligheid

120

Bijdrage integraal Veiligheidsplan

29.000

Programma Economie en recreatie

570

Kosten onderzoek stabiliteit wallen en grachten Vesting

67.000

570

Kosten bestrijding Japanse Duizendknoop

20.000

Programma Onderwijs

430

Kosten onderwijsagenda/huisvesting

31.000

Programma Sport en cultuur

540

Storting voorziening dubieuze debiteuren inzake vorderingen stg De Voorste Venne.

183.000

540

Afboeking voorschot inrichting binnentuin de Voorste Venne.

57.500

Programma Milieu en Afval

740

Kosten bestrijding eiken processierups

87.000

Programma Bouwen en wonen

810

Kosten voorbereiding omgevingswet

28.000

Overhead/algemene dekkingsmiddelen

710

Toevoegingen aan reserves:

710

Reserve onderhoud wegen

774.000

710

Reserve vervanging lichtmasten

78.000

710

Reserve uitvoering baggerplan

100.000

710

Reserve bovenwijkse voorzieningen

216.000

710

Reserve sociaal domein (afrekening Baanbrekers)

1.010.000

710

Reserve egalisatie afvalstoffenheffing

31.000

710

Algemene reserve: dotatie netto-effect verkoop gemeentelijke eigendommen

348.000

710

Integraal huisvestingsplan onderwijsgebouwen (IHP)

497.000

710

Reserve Rood voor Groen

196.000

Totaal:

5.070.500

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26