Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Jaarrekeningresultaat

Jaarrekeningresultaat

Het jaarrekeningresultaat voor 2019 bedraagt € 3.209.400 voordelig. Als de niet bestede budgetten, waarvan wordt voorgesteld om deze alsnog in 2020 te kunnen besteden en het te bestemmen resultaat aan de reserve riolering van € 307.600 hierop in mindering worden gebracht, bedraagt het resultaat uit de ‘reguliere’ exploitatie € 1.805.800.

Samenvatting rekeningresultaat 2019

Bedrag (€)

Voorlopig saldo na begrotingswijzigingen 2019

211.100

Voordelen JR 2019

3.268.600

Nadelen JR 2019

-615.000

Diverse overige afwijkingen per saldo voordelig

344.700

Saldo

3.209.400

Na de tweede berap was het verwachte begrote saldo € 207.000. Een kleine mutatie als gevolg van de omzetting van de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen naar een voorziening heeft een klein effect waardoor het verwachte saldo na begrotingswijziging € 211.100 is. Onderstaand staan de grootste voor- en nadelen (verschillen > € 50.000). Een gedetailleerde analyse per programma is aansluitend opgenomen.

Analyse rekeningresultaat 2019 voordelen

Bedrag (€)

Niet bestede budgetten (budgetoverhevelingen)

1.096.000

Vrijval verliesvoorziening bouwgrondexploitaties

854.000

Te bestemmen dotatie aan reserve Riolering

307.600

Legesopbrengsten Omgevingswet, Bestemmingsplannen en kabels & Leidingen

222.000

Inhuurbudget

177.000

Opschorting vervanging beschoeiingen

114.000

Voordeel RMC-middelen

88.000

Voordeel kinderopvang & aschergelden

86.000

Nog niet benodigde middelen Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP)

83.000

Lagere personeelskosten

70.000

Minder kosten onderhoud groen en bermen

59.000

Activiteiten zwembad Die Heygrave + BTW-effect

57.000

Duurzaamheidsbudget niet volledig ingezet

55.000

Totaal voordelig

3.268.600

Analyse rekeningresultaat 2019 nadelen

Bedrag (€)

Voorste Venne

240.000

Vennootschapsbelasting 2019

132.000

Storting pensioenvoorziening wethouders

94.000

Minder uren doorbelast grondexploitaties

89.000

Toename leerlingenvervoer

60.000

Totaal voordelig

615.000

Voor het sociaal domein is per saldo in 2019 een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein gedaan van circa € 1,6 miljoen. De voornaamste oorzaak hierin is de Jeugdhulp voor ongeveer € 1,7 mln. Hierbij is uitgegaan van de laatste prognosecijfers van de regio, de definitieve cijfers worden bekend met de jaarrekening van de regio.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26