Jaarstukken 2019

Bijlagen

Overzicht budgetoverhevelingen

Overzicht budgetoverhevelingen

Inleiding

Budgetoverhevelingen hebben betrekking op:

  • budgetten voor activiteiten die in het afgelopen jaar niet tot uitvoering zijn gekomen om uiteenlopende redenen; deze niet bestede budgetten hebben een positieve invloed op het exploitatieresultaat gehad ten opzichte van de begroting;
  • budgetten die worden afgedekt door hiertoe aangewezen reserves; dit zijn budgetoverhevelingen zonder effect op het exploitatieresultaat.

De dekking komt deels (€ 336.500) uit reserves en voor het resterende deel (€ 1.096.300) via de resultaatbestemming (die in 2020 wordt onttrokken uit de algemene reserve). Om te voorkomen dat genoemde lasten in 2020 als ongedekte uitgaven tot uiting komen, wordt evenals voorgaande jaren voorgesteld de betreffende budgetten via een afzonderlijk beslispunt rondom de bestemming van het saldo van de jaarrekening 2019 voor uitvoering in 2020 beschikbaar te stellen. Er hoeft dan in 2020, in het kader van de begrotingsrechtmatigheid, geen apart raadsbesluit meer te worden genomen.

Overzicht budgetoverhevelingen

Omschrijving

Overheveling

Ten laste van resultaat

Dekking uit reserves

 Buurt Bestuurt Hedikhuizen

           40.000

      40.000

               -

 Herinrichting woonwagenlocaties

           93.600

      93.600

               -

 Spreiding middelen Integrale veiligheid De Meijerij

           45.000

      45.000

               -

 Verkeersmaatregelen Duurzaam Veilig

           40.500

      40.500

               -

 Fietsstimuleringsmaatregelen

           29.900

      29.900

               -

 Voorbereiding en/of maatregelen fietsveiligheid Tuinbouwweg

           36.000

      36.000

               -

 Onderzoek stabiliteit vestingswallen

           25.000

      25.000

               -

 Natuur-inrichting project Driewiel

           40.300

      40.300

               -

 Uitwerking lokaal sportakkoord

           16.600

      16.600

               -

 SROI verplichting kunstgrasvelden

           25.400

      25.400

               -

 Ontvlechting nutsinfrastructuur Voorste Venne

           90.000

      90.000

               -

 Statushouders, proces van huisvesting tot participatie en integratie

         143.000

    143.000

               -

 Ondersteuning burgerinitiatief De Schroef

           26.100

      26.100

               -

 Klimaatmiddelen

         247.200

    247.200

               -

 Ruimtelijke Ordening / Omgevingswet

         134.800

    134.800

               -

 Implementatie zaaksysteem

           62.900

      62.900

               -

 Maatpact  fase 2

           45.000

              -

       45.000

 Uitvoering plan zwerfafval 2019

           41.500

              -

       41.500

 Eenmalige bijdrage aankoop en verbouwing kerk Herpt

         250.000

              -

     250.000

 Totaal

      1.432.800

 1.096.300

     336.500

Overhevelingen ten laste van het resultaat

Buurt bestuurt Hedikhuizen (€ 40.000)
Het college heeft n.a.v. het pilotproject schaalverdieping Burgerbegroting Hedikhuizen en hun plan de campagne en de raadsbehandeling hiervan besloten een bedrag van € 20.000 p/j op te nemen voor de afgebakende periode t/m 2021. Bij de beschikbaarstelling van het budget is aangegeven dat wanneer een project het beschikbare budget overstijgt, middelen ofwel overgeheveld kunnen worden naar het volgend jaar, dan wel naar voren gehaald kunnen worden.
Om de leefbaarheid te behouden en te verbeteren wordt er in Hedikhuizen gekeken of er een buurthuis gerealiseerd kan worden in samenwerking de bewoners.

Naast het buurthuis, ook wel dorpshuis te noemen, heeft de initiatiefgroep ook het geld gereserveerd voor grote projecten ( openbare ruimte en veiligheid, kwaliteitsimpuls landschap en biodiversiteit, wandelroutes).

Herinrichting woonwagenlocatie Sportlaan Drunen, Parallelweg Heesbeen en Nassaulaan Vlijmen (€ 93.600)
In 2019 is de herinrichting van de Heusdense woonwagenlocaties nagenoeg afgerond. In 2020 moeten nog twee wagens verplaatst worden en moet nog 1 wagen verwijderd worden.
Privatisering van de standplaatsen loopt stroef. Financiering van de aankoop van standplaatsen via de banken blijkt lastig. In de loop van 2020 is duidelijk of alle kandidaten de standplaats in eigendom/erfpacht kunnen krijgen en hoe omgegaan wordt met eventuele uitgifte van standplaatsen, mochten één of meer huishoudens niet kunnen kopen/erfpachten. De verwachting is dat de herinrichting in 2020 wel afgerond kan worden. Er is grotere onduidelijkheid over het realiseren van de beoogde verkoopopbrengsten. Medio het 2e kwartaal 2020 wordt de stand van zaken bepaald en wordt de raad geïnformeerd over het vervolg proces.

Spreiding middelen integrale veiligheid De Meijerij (€ 45.000)
In 2019 was er € 88.000 beschikbaar (€ 2 per inwoner) voor de bijdrage aan de regio voor het integraal veiligheidsplan. In 2019 is alleen de invulling van de basisteamprogrammaleider ondermijning van basisteam de Meierij gerealiseerd. De kosten hiervan bedroegen € 0,68 per inwoner. € 0,32 is in 2019 niet uitgegeven. De Meijerijgemeenten hebben inmiddels gekozen voor € 1 per inwoner per jaar voor de periode van 4 jaar. De € 2 per inwoner voor een periode van 2 jaar, zoals deze was opgenomen in de voorjaarsnota 2018, wordt zodoende verspreid over 4 jaar.

Verkeersmaatregelen Duurzaam Veilig (€ 40.500)
De toegezegde verkeersveiligheidsmaatregelen zoals met name de kruispuntplateaus voor uitgestelde projecten Piet Heinstraat/De Ruyterstraat (Drunen), Achterstraat (Vlijmen) en Admiraalsweg (Drunen) worden in 2020 gerealiseerd. Dan zullen de kosten ook worden gemaakt. Voor het project Admiraalsweg heeft het college op 26 november besloten het schetsontwerp vrij te geven voor een participatietraject met belanghebbenden.

Fietsstimuleringsmaatregelen (€ 29.900)
Voor het stimuleren van andere vervoermiddelen dan de auto in het woon-werkverkeer is een subsidiebeschikking ontvangen van de Provincie Noord-Brabant.  De uitvoeringsperiode van de stimuleringsactiviteiten loopt tot en met juni 2020.
Het budget is beschikbaar voor de kosten van het opzetten en draaiend houden van de werkgeverscommunity, campagnevoering, het opzetten van een e-bike proeftuin en een klein bedrag voor onvoorziene kosten, dit alles in aanloop tot de realisering van de snelfietsroute F59.

Voorbereiding c/q/ maatregelen fietsveiligheid Tuinbouwweg (€ 36.000)
De raad heeft op 16 december 2014 besloten het beschikbare onderzoeksbudget beschikbaar te houden voor de voorbereiding of aanleg van maatregelen die de fietsveiligheid op de Tuinbouwweg bevorderen. De eerste fase is in november 2014 uitgevoerd en betreft de aanleg van een drietal snelheidsremmende maatregelen. De tweede fase is de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de D’ Oultremontweg en het verbreden van het fietspad Lipsstraat. Die werkzaamheden zijn in 2017 uitgevoerd. De derde fase is om de Tuinbouwweg te voorzien van een veilige vrijliggende fietsverbinding tussen Elshout en Haarsteeg. Dit staat eveneens in het coalitie programma 2018-2022 opgenomen. In februari 2019 is hiertoe een bestuursopdracht vastgesteld waarna gestart is met de voorbereiding. In het kader van de tracé verkenning zijn afgelopen jaar ten behoeve van noodzakelijke grondverwerving met alle grondeigenaren gesprekken gevoerd. Hiervoor zijn landmeetkundige werkzaamheden verricht en onderzoeken naar de flora en fauna en  bomen uitgevoerd, echter de participatie van de grondeigenaren voor het verkrijgen van draagvlak vergt meer tijd. In 2020 wordt het voorkeurstraject voor het fietspad bepaald en zal het projectplan voorgelegd worden aan het college. Vervolgens wordt de procedure voor het bestemmingsplan opgestart en wordt de subsidie aanvraag ingediend. Tegelijkertijd starten de communicatietrajecten en het vervolg van de grondverwerving. Eind 2020 zal worden gestart met de besteksvoorbereiding. Met het overhevelen van de middelen kan de verdere voorbereiding worden voortgezet.

Onderzoek stabiliteit vestingwallen (€ 25.000)
Het onderzoek naar de stabiliteit van de vestingwallen is nagenoeg afgerond. In het eerste kwartaal van 2020 dient nog een aanvullend grondonderzoek gedaan te worden. Op basis daarvan wordt het maatregelplan uitgewerkt.

Natuur inrichting project Driewiel aan de Heidijk bij Drunen (€ 40.300)
De voormalige maisakker ter hoogte van het Driewiel aan de Heidijk te Drunen wordt vanuit de gemeente omgevormd naar natuurgebied. Dit om een versterking van de biodiversiteit aan de randen van de bebouwde kom te verkrijgen. De natuurlijke inrichting wordt voor een zeer belangrijk deel mogelijk gemaakt met een financiële toezegging vanuit het Groen Ontwikkel-fonds Brabant.

Lokaal sport-akkoord (€ 16.600)
In het coalitieprogramma is opgenomen dat goede sportvoorzieningen, zoals velden,
kleedaccommodaties en verlichting, en een extra steuntje in de rug als sporten te duur voor je is, aan de basis staan van een verantwoord gemeentelijk sportbeleid. Hiertoe is in de begroting een voorlopige stelpost opgenomen. In 2019 € 50.000 en daarna jaarlijks € 100.000. In mei heeft hier een thema avond over plaats gevonden, waarbij u bent geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van sport en de totstandkoming van een lokaal sportakkoord. Op 2 december heeft de sportformateur daartoe een startbijeenkomst georganiseerd. Uiterlijk 8 april 2020 dient het lokaal sportakkoord aangeleverd zijn ten einde aanspraak te maken op een uitvoeringssubsidie. Om dit traject goed af te ronden en de aanvullend benodigde onderzoeken te bekostigen, wordt voorgesteld het resterende budget (€ 16.550) over te hevelen naar 2020. Overigens hebt u bij de tweede bestuursrapportage al besloten om dit budget af te ramen wat tot een eenmalig voordeel van € 30.000 heeft geleid.

SROI Verplichting (€ 25.400)
Bij de eerste bestuursrapportage 2019 hebt u besloten om de voor Social Return on Investment (SROI) beschikbare middelen die gedurende de renovatie van de kunstgrasvelden bij RKDVC en VV Haarsteeg niet waren besteed, op te nemen in de exploitatie (€ 35.000). SROI bij aanbestedingen is primair bedoeld om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te geven op werk of ontwikkelingsmogelijkheden. In dit geval is de SROI-component echter losgekoppeld van de aanbesteding en is in plaats daarvan een bedrag beschikbaar gesteld waarmee RKDVC en VV Haarsteeg iemand van Baanbrekers in dienst kunnen nemen. De reden om de SROI los te koppelen van de aanbesteding is dat het leggen van kunstgrasvelden zeer specialistisch werk is dat in een kort tijdsbestek moest worden uitgevoerd. In overleg met Baanbrekers is daarom gekeken naar alternatieve mogelijkheden waarop invulling kan worden gegeven aan SROI. Op dit moment is hiervan nog ruim € 25.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt om dit over te hevelen naar 2020 zodat deze verenigingen ook volgend jaar in samenwerking met Baanbrekers iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt werk kunnen bieden.

Ontvlechting NUTS-infrastructuur de Voorste Venne (€ 90.000)
In de loop der jaren hebben er verschillende aanpassingen en verbouwingen plaatsgevonden aan het complex  De Voorste Venne. Na de recente renovatie van het complex De Voorste Venne is er op basis van eerdere afspraken (eind jaren negentig) nog de toezegging om de elektriciteitsvoorziening tussen het huidige complex De Voorste Venne en het huidige complex Partycentrum Wijnand Van Delft te ontvlechten.
In de raming van het krediet van de recente verbouwing was hiermee geen rekening gehouden. Bij de afronding van het project is binnen het beschikbare budget voor frictiekosten een bedrag (ad € 50.000) geoormerkt voor het alsnog ontvlechten van de elektrische voorziening. Tot op heden heeft de ontvlechting echter niet plaatsgevonden. Op basis van de meest recente raming bedragen de verwachte kosten ca. € 90.000. Het restant van het budget maakt het mogelijk dit hele bedrag over te hevelen omdat een aantal kosten lager zijn uitgevallen.

Statushouders, proces van huisvesting tot participatie en integratie 2020 (€ 143.000)
Volgens besluit van college van 11 december 2018 worden statushouders (de zogenaamde tussengroep) ondersteund in het proces van huisvesting tot participatie en integratie via maatschappelijke begeleiding, brede intake en het aanbod van duale activeringstrajecten (waaronder HOB-trajecten).Het voorstel is om de resterende middelen voor 2020 beschikbaar te houden om de ondersteuning te kunnen blijven bieden.

Ondersteunen burgerinitiatief De Schroef (€ 26.100)
Het college heeft op 17 september 2019 besloten het burgerinitiatief De Schroef te ondersteunen gedurende de analyse- en verkenningsfase. U hebt daartoe bij de 2e bestuursrapportage 2019 een bedrag van € 34.250 beschikbaar gesteld voor het inhuren van externe begeleiding en organisatiekosten. In 2019 is gestart met een eerste verkenning en analyse. Dit zal in 2020 verder uitgediept worden. Om de verleende opdracht en toezegging aan het burgerinitatief na te komen, wordt voorgesteld het restant budget a € 26.100 over te hevelen naar volgend jaar.

Klimaatmiddelen (€ 247.200)
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het Rijk middelen ter beschikking stelt aan gemeenten voor
de periode 2019 tot en met 2021. Dit bedrag is middels de decembercirculaire 2019 beschikbaar gekomen en is in één keer uitgekeerd voor de gehele periode.(€ 247.200) De middelen zijn verstrekt voor:

  • Opstellen Transitievisies Warmte. (€ 202.100) Het gaat hierbij om een aanloopbudget zodat het voor alle gemeenten mogelijk is om te starten met de uitvoering van het Klimaatakkoord en specifiek de Transitievisie Warmte.
  • Om de lokale energieloketten te laten voldoen is € 35.100 ontvangen. Dit doen
  • we door het aanbieden van advies en subsidiëren van maatregelen. Deze middelen zullen in de periode 2020 worden ingezet om hier verder uitvoering aan te geven.
  • Met de vaststelling van de transitievisie warmte moet voor de wijken die voor 2030 van het aardgas worden gehaald duidelijk zijn hoe dit gaat gebeuren en welke alternatieve warmtevoorziening het wordt. Voor deze wijkaanpak is € 10.000 beschikbaar gesteld.
  • Omdat de middelen voor meerdere jaren bedoeld zijn is het voorstel om de middelen over te hevelen naar 2020. Er heeft in 2019 nog geen besteding op plaatsgevonden.

Ruimtelijke ordening / omgevingswet (€ 134.800)
Voor de invoering van de omgevingswet (en dan met name het voorbereiden en opstellen van een omgevingsvisie) werd voor het eerst in de begroting 2019 e.v. een bedrag opgenomen die werd ondergebracht in de post ‘actualisatie bestemmingsplannen’. Het budget voor 2019 is deels ingezet voor het opstellen van een startnotitie om te komen tot een omgevingsvisie, hierop resteert nog € 80.000. Daarnaast is intern inhuur gepleegd om de capaciteit als gevolg van interne doorstroom binnen het cluster ruimtelijke ordening op peil te houden. De inhuur is echter later gestart dan gepland door uitdagende marktomstandigheden, hierdoor is in 2019 budget overgebleven (€ 54.800). Voor beide onderdelen wordt voorgesteld middelen over te hevelen naar 2020.

Implementatie zaaksysteem (€ 62.900)
De raad heeft een krediet gevoteerd voor de implementatie van het nieuwe zaaksysteem. De aanbesteding en gunning heeft langer geduurd. Voor de implementatie van het zaaksysteem is een beroep gedaan op de DIV-coördinator als projectleider. Dat brengt met zich mee dat zij twee functies combineert en daarin ondersteuning nodig heeft. Het is noodzakelijk om de resterende middelen van 2019 over te hevelen naar 2020 omdat er naar verwachting extra ondersteuning nodig is gezien de werkdruk van de combifunctie.

Overhevelingen ten laste van reserves

Maatpact fase 2 (€ 45.000)

Bij de 2de berap 2019 heeft u middelen beschikbaar gesteld voor het Maatpact. Hierin is aangegeven dat voor fase 1 € 70.000 en voor fase 2 circa € 150.000 aan middelen nodig zou zijn. Deze middelen zijn over 2019 en 2020 verdeeld. Daarbij was de verwachting dat fase 2 in 2019 zou starten en dus een deel van de kosten van fase 2 ook in 2019 zou landen. Nu blijkt echter dat deze kosten pas in 2020 zullen komen. Daarom stellen we voor om de resterende middelen in 2019 over te hevelen naar 2020.

Uitvoering Plan Zwerfafval 2019 (€ 41.500)

De projecten vanuit het plan “Extra aanpak zwerfafval 2013-2017” zijn gestart in 2019 en hebben een overlap naar 2020. De budgetten, vergoed vanuit de zwerfafvalvergoeding, om de uitvoering te kunnen organiseren worden overgeheveld naar 2020. In het plan van aanpak 2020 wordt de invulling van het budget gespecificeerd.

In 2019 zijn de genomen maatregelen mbt aanpak hotspots, adoptie en schoon belonen. De overheveling wordt de komende jaren gefaseerd gebruikt binnen deze projecten. Hier wordt bewust voor gekozen, zodat er meerdere jaren meer budget dan het reguliere budget van +/- € 50.000 dat beschikbaar is voor deze projecten.
Deze aanpak past binnen de zwerfafvalvergoeding. De zwerfafvalvergoeding mag enkel worden gebruikt voor de aanpak van zwerfafval en mag dus niet worden meegenomen in het reguliere product afval.

Aankoop en verbouwing kerk Herpt voor stichting Dorpshuis Herpt (€ 250.000)

Eind 2019 zijn Stichting Dorpshuis Herpt en de parochie c.q. het bisdom wederom in gesprek gegaan over het aankoopbedrag voor de kerk. Mochten er toch nog kansen zijn om het initiatief te realiseren, is het gewenst het geschetste budget van € 250.000 gedurende 2020 beschikbaar te houden.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26