Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke sector (WNT)

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke sector (WNT)

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de gemeente Heusden van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor de gemeente Heusden is € 194.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen

Gegevens 2019

bedragen x € 1

H.J.M. Timmermans

F.E.H.M. Backerra

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 115.734

€ 78.995

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 19.677

€ 13.761

Subtotaal

€ 135.411

 € 92.756

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 194.000

€ 194.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

€ 135.411

€ 92.756

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018

bedragen x € 1

H.J.M. Timmermans

F.E.H.M. Backerra

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 115.214

€ 75.041

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 17.991

€ 12.524

Subtotaal

€ 133.205

 € 87.565

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 189.000

€ 189.000

Bezoldiging

€ 133.205

€ 87.565

Hiermee is de WNT-norm in 2019 niet overschreden. Binnen de gemeente Heusden is voor het verslagjaar 2019 geen sprake geweest van medewerkers die boven deze norm uit komen.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26