Jaarstukken 2019

Overig

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

In artikel 25 van het BBV is bepaald dat in de programmaverantwoording een overzicht wordt opgenomen van de algemene dekkingsmiddelen. Hieronder worden in dit verband verstaan: de middelen die door de gemeente vrij besteed mogen worden en niet gebonden zijn aan een specifiek (beleids)doel.  

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Baten

Saldo

(x € 1.000)

2019

2019

2019

Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is:

- onroerende zaakbelasting

466

8.650

8.183

- belastingen overig

156

303

147

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

0

56.559

56.559

Treasury/financieringsfunctie

1.833

2.871

1.037

Overige baten en lasten

286

1.042

757

Totaal:

2.741

69.425

66.684

Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is

De gemeentelijke belastingen worden toegelicht in de paragraaf ‘lokale heffingen’. Daar wordt ingegaan op de gerealiseerde opbrengst, de beleidsuitgangspunten, belastingvoorstellen en het kwijtscheldingsbeleid.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Betreft de inkomsten die via de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanuit het Rijk worden ontvangen. De raming wordt gedurende het jaar bijgesteld op basis van circulaires. Naast de ontvangen uitkeringsbedrag in het rekeningjaar, bevat de realisatie ook een positieve afrekening over voorgaande jaren.

Treasury / financieringsfunctie

Hieronder vallen de kosten en baten die te maken hebben de financieringsstromen zoals het afsluiten van geldleningen en ontvangen rente van leningen alsmede het financieringsresultaat.
Hieronder vallen ook het uitgekeerde dividend door de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) en de winstuitkering die ontvangen is van de HNG (Hypotheekfonds Nederlandse Gemeenten).

Overige algemene dekkingsmiddelen

Onder dit item zijn opgenomen de (incidentele) baten en bestaat voornamelijk uit de calculatorische BTW op de gemeentelijke diensten en producten i.v.m. de kostendekkendheid (reiniging, riolering en afval) en incidentele inruilopbrengsten van voertuigen van de buitendienst. Daarnaast is de boekhoudkundige verwerking van de omzetting van de reserves Onderhoud gem. gebouwen naar de voorziening Onderhoud gem. gebouwen via de algemene dekkingsmiddelen gegaan.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26