Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Rekening 2019

Programma

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

1.

Bestuur en beheer

0.1

Bestuursorganen

2.500

-2.500

0.2

Burgerzaken

1.447

-517

-931

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

2.655

-2.392

-264

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

187

-175

-12

2.

Openbare orde en veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.381

-2.381

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.175

-13

-1.163

3.

Verkeer en vervoer

0.63

Parkeerbelasting

-64

64

2.1

Verkeer en vervoer

3.516

-362

-3.154

2.2

Parkeren

178

-13

-164

4.

Economie en recreatie

2.3

Recreatieve havens

24

-40

15

3.1

Economische ontwikkeling

206

-206

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.401

-2.753

352

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

59

-29

-30

3.4

Economische promotie

612

-331

-281

5.5

Cultureel erfgoed

156

-156

5.7

Openbaar groen (openlucht)recreatie

3.782

-71

-3.711

5.

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

1.546

-27

-1.519

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.662

-756

-907

6.

Sport en cultuur

5.1

Sportbeleid en activering

424

-424

5.2

Sportaccommodaties

4.090

-1.303

-2.787

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie

1.978

-146

-1.832

5.4

Kunst

328

-36

-292

5.6

Media

1.012

-206

-806

7.

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.374

-264

-3.111

6.2

Wijkteams

1.770

-1.770

6.3

Inkomensregelingen

10.086

-8.670

-1.417

6.4

Begeleide participatie

1.736

-1.736

6.5

Arbeidsparticipatie

3.864

-3.864

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

1.678

-5

-1.673

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

7.691

-178

-7.513

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

7.132

-7.132

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

414

-414

6.82

Jeugd individuele voorziening natura

915

-915

7.1

Volksgezondheid

1.660

-13

-1.646

8.

Duurzaamheid, milieu en afval

7.2

Riolering

3.028

-3.663

634

7.3

Afval

4.228

-4.818

590

7.4

Milieubeheer

1.309

-13

-1.297

9.

Bouwen en wonen

8.1

Ruimtelijke ordening

688

-55

-633

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventer)

13.609

-13.512

-97

8.3

Wonen en bouwen

1.216

-1.164

-52

Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

1.833

-2.871

1.037

0.61

OZB woningen

396

-5.965

5.568

0.62

OZB niet-woningen

70

-2.685

2.615

0.64

Belastingen overig

156

-303

147

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitk

-56.559

56.559

0.8

Overige baten en lasten

286

-1.042

757

Overhead

0.4

Overhead

10.700

-851

-9.849

Heffing VPB

0.9

Vennootschapsbelasting (VPB)

132

-132

Mutaties reserves

0.10

Mutaties reserves

3.645

-5.284

1.639

Resultaat

0.11

Resultaat van de rek. van baten en lasten

113.940

-117.150

3.209

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26