Jaarstukken 2019

Paragrafen

Grondbeleid

Grondbeleid is een belangrijk instrument in het kader van het ruimtelijk beleid bij locatieontwikkeling. Het gemeentelijk grondbeleid heeft los van het verplicht kostenverhaal raakvlakken met verschillende andere beleidsterreinen van de gemeente. Het grondbeleid is geen doel op zich maar is ondersteunend aan de realisatie van het ruimtelijk beleid van de gemeente. Bij de paragraaf grondbeleid in de begroting wordt ingegaan op het te voeren beleid. Het beleid is in 2016 geactualiseerd met de Nota Grondbeleid 2016: De Nota Op goede gronden.

Het financieel belang van het grondbeleid is aanzienlijk. Ook brengt het grondbeleid aanzienlijke financiële risico’s met zich mee. Bij de jaarrekening doen we in deze paragraaf op hoofdlijnen verslag van de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten. Een aanvullende toelichting staat in de Toelichting Grondexploitaties 2019 van de gemeente Heusden. De Toelichting grondexploitaties 2019 geeft een toelichting op totaal niveau van de grondexploitaties en een toelichting op de individuele projecten.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26