Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Balans per 31 december

Balans per 31 december

(bedragen * € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

Vaste activa

Immateriële vaste activa

481

                      80

Materiële vaste activa

85.219

85.773

Financiële vaste activa

15.718

16.138

Vlottende activa

Voorraden

53.138

58.799

Uitzettingen

20.087

16.172

Liquide middelen

431

1.552

Overlopende activa

3.296

4.475

Balanstotaal activa

178.370

182.990

Vaste passiva

Eigen vermogen

34.197

32.626

Voorzieningen

3.835

3.685

Vaste schuld

119.709

131.708

Vlottende passiva

Vlottende schuld

16.062

14.351

Overlopende passiva

4.569

618

Balanstotaal passiva

178.370

182.990

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26