Jaarstukken 2019

Jaarrekening

EMU-saldo

EMU-saldo

Berekening EMU-Saldo

T-1

T

T

T+1

(bedragen * € 1.000)

2018

2019

2019

2020

Omschrijving

Volgens Jaarrekening 2018

Volgens begroting 2019

Volgens jaarrekening 2019

Volgens primaire begroting 2020

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

3.783

2.166

1.570

2.402

Mutatie (im)materiële vaste activa

-3.638

-8.857

-302

17.845

Mutatie voorzieningen

-944

825

149

-2.436

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

9.421

-9.346

-5.661

-907

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

-2.944

21.194

7.682

-16.972

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26