Jaarstukken 2019

Bijlagen

Inkomsten en uitgaven

Inkomsten en uitgaven

Jaarrekening 2019

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en beheer

7.137

3.084

-4.054

Openbare orde en veiligheid

3.556

13

-3.544

Verkeer en vervoer

4.665

439

-4.226

Economie en recreatie

7.968

3.244

-4.724

Onderwijs

3.706

862

-2.844

Sport en cultuur

7.833

1.727

-6.106

Sociaal domein

41.330

11.735

-29.596

Duurzaamheid, milieu en afval

9.460

9.371

-89

Bouwen en wonen

14.711

14.788

76

Algemene dekkingsmiddelen

2.741

71.038

68.297

Overhead

10.700

851

-9.849

Heffing VPB

132

0

-132

Onvoorzien en overige stelposten

Saldo van baten en lasten

113.939

117.152

3.209

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26