Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2018

Begroot 2019 primitief

Begroot 2019 na wijziging

Jaarrekening 2019

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en beheer

6.031

3.855

-2.176

5.773

1.680

-4.093

6.705

3.080

-3.625

6.790

3.084

-3.706

Openbare orde en veiligheid

3.157

12

-3.144

3.567

12

-3.555

3.644

12

-3.632

3.556

13

-3.544

Verkeer en vervoer

3.922

443

-3.479

4.581

292

-4.290

4.770

349

-4.421

3.694

439

-3.255

Economie en recreatie

12.759

9.737

-3.022

10.310

6.276

-4.033

10.670

7.297

-3.373

7.240

3.224

-4.016

Onderwijs

2.859

597

-2.262

3.188

519

-2.669

3.339

705

-2.634

3.209

783

-2.426

Sport en cultuur

7.025

1.521

-5.503

7.123

1.474

-5.649

7.913

1.632

-6.281

7.833

1.692

-6.141

Sociaal domein

38.929

9.928

-29.000

38.606

9.531

-29.075

41.983

9.138

-32.845

40.321

9.130

-31.191

Duurzaamheid, milieu en afval

8.081

7.186

-895

8.401

8.423

22

8.690

8.348

-342

8.566

8.494

-72

Bouwen en wonen

17.555

16.087

-1.468

7.672

7.367

-304

5.574

3.592

-1.982

15.513

14.732

-782

Algemene dekkingsmiddelen

2.682

66.444

63.762

2.983

68.755

65.773

2.775

69.162

66.387

2.741

69.425

66.684

Overhead

9.923

894

-9.029

11.017

1.057

-9.960

10.782

935

-9.847

10.700

851

-9.849

Heffing VPB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132

0

-132

Stelposten en onvoorzien

Saldo voor reserves

112.924

116.706

3.783

103.220

105.387

2.166

106.846

104.251

-2.595

110.295

111.866

1.570

Mutaties reserves

6.210

5.337

-873

2.652

532

-2.119

2.839

5.645

2.806

3.645

5.284

1.639

Rekeningresultaat

119.134

122.043

2.909

105.872

105.919

47

109.685

109.896

211

113.940

117.150

3.209

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26