Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Analyse begrotingsafwijkingen

Begrotingsoverschrijdingen op kredieten

Omschrijving krediet

Begroot na wijziging

Realisatie 2019

Realisatie totaal

Saldo

Overschrijding
begrotings-
rechtmatigheid

Financien (*€ 1.000)

Lasten

Lasten

Lasten

1

Centrumplan Vlijmen

         1.560

               34

          1.602

     -42

Ja

2

Herinrichting kavelingenweg

            133

                 1

              142

                -9

Nee

3

Verduurzaming gem. Gebouwen

               50

               40

               57

            -7

Ja

4

Afronding kavelruil perc Bosschew.L7485

-          

               22

                22

               -22

Nee

5

Aut. Beregening sportvelden

20

54

54

-34

Ja

Toelichting voornaamste overschrijding op kredieten:

  1. Het centrumplan Vlijmen is in 2019, met de afronding van het paviljoen, afgerond. Begin 2019 is het uitvoeringskrediet voor het project Herinrichting Van Greunsvenpark vastgesteld. Hierin is aangegeven dat binnen het Centrumplan Vlijmen nog € 240.000 aan kredietruimte beschikbaar was dat ingezet kon worden voor de herinrichting van het Van Greunsvenpark voor dekking van de uitvoeringskosten.
    Hiermee werd het krediet voor het centrumplan van € 1,8 mln bijgesteld naar € 1,56 mln. In 2019 zijn echter nog kosten nagekomen waardoor de oorspronkelijke inschatting van het resterende bedrag van € 240.000 te positief bleek. Dit resulteert in een overschrijding van € 42.000.  Dit betreft een begrotingsonrechtmatigheid hoewel de totale kosten binnen het oorspronkelijke krediet van € 1,8 mln zijn gebleven.
  2. De herinrichting van de kavelingenweg maakt onderdeel uit van de herinrichting van woonwagenlocaties. Hiervoor zijn middelen in de exploitatie gereserveerd. In deze jaarrekening wordt voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2020. De kosten die op het project Herinrichting Kavelingenweg zijn geboekt en die het oorspronkelijke krediet overschrijden worden ten laste gebracht van dat project. Er is dan ook geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.
  3. Het krediet voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen is overschreden met € 7.000. De inzet van een adviseur om te komen tot een plan van aanpak bedraagt meer dan begroot. Inmiddels is het plan van aanpak vastgesteld en op basis daarvan gestart met verduurzaming van
    sportcentrum Die Heygrave. Er is hier sprake van begrotingsonrechtmatigheid.
  4. In de 2de berap is toegelicht wat het effect is van het in eigendom verkrijgen van een perceel. Het effect is boekhoudkundig verwerkt en de nu zichtbare lasten zijn het restsaldo van de boekhoudkundige verwerking. In 2014 is besloten tot een kavelruil met gesloten beurzen. Het door de gemeente Heusden in eigendom krijgen van het kavel is echter pas eind 2019 formeel gebeurd. Na het in eigendom krijgen van het perceel is het afgewaardeerd naar natuurwaarde. Met de eerdere besluitvorming uit 2014 en de huidige bijstelling in de 2de bestuursrapportage 2019 is de begrotingsrechtmatigheid geborgd. In de boekhoudkundige verwerking van de besluiten is echter verzuimd het begrote krediet op te voeren in de administratie. Er is echter geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.
  5. Eind 2018 is een krediet beschikbaar gesteld voor de veldrenovatie en drainage bij HHC ‘09 en het automatiseren van de beregening van de gemeentelijke natuurgrasvelden. Omdat de veldrenovatie echter niet alleen voor het bijveld noodzakelijk was maar ook voor het trainingsveld heeft dit tot meer kosten geleid dan het beschikbaar gestelde krediet. De kosten zijn echter absusievelijk op het krediet van de automatiseringen beregening van gemeentelijke natuurgrasvelden terecht gekomen. De totale kosten van de veldrenovatie en drainage zijn € 34.000 hoger dan het oorspronkelijk verstrekte krediet en dit is aan te merken als een begrotingsonrechtmatigheid.
Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26