Jaarstukken 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Tarievenbeleid 2019

De belastingen die tot woonlasten leiden, zijn de onroerende zaakbelastingen voor de eigenaar, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor de gebruiker.
Voor de tarieven van de onroerende zaakbelastingen is de gemeenteraad voor het jaar 2019 ten opzichte van het jaar 2018 alleen uitgegaan van 2,4% inflatiecorrectie en geen beleidsmatige opbrengststijging meer zoals in de voorgaande jaren is toegepast.

Bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing streeft de gemeente naar een kostendekkend niveau.
De afgelopen jaren is dat bij de afvalstoffenheffing niet gelukt. Hierdoor is een negatieve reserve egalisatie afvalstoffen ontstaan. In 2019 bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 is besloten een extra bedrag toe te voegen aan de afvalstoffenreserve voor het wegwerken van het tekort van € 237.000. Dit betroffen de incidentele kosten in verband met de invoeringskosten van het omgekeerd inzamelen. Bij de vaststelling van de begroting is besloten om het resterende negatieve saldo van € 863.000 aan te vullen  vanuit de algemene reserve.
Op basis van de geraamde kosten voor 2019 en het uitgangspunt om volledige kostendekkendheid na te streven is voor de afvalstoffenheffing naast verhoging van het vastrecht ook voor 2019 beprijzing van de GFT- en PMD-containerledigingen ingevoerd. Het tarief voor een inworp in een ondergrondse container is in 2019 gelijk gebleven aan het tarief 2018, namelijk € 2,30 per inworp.

De tarieven voor de rioolheffing werden voor 2019 verhoogd met 5,4% conform de gekozen financieringsvariant van het Waterplan 2018 – 2022. Uit de realisatie van de exploitatie blijkt dat er een kostendekkingspercentage van 114,2 % wordt gerealiseerd. Deze overdekking/meeropbrengst wordt ingezet voor afdekking van de investeringen van het Waterplan. Conform het vastgestelde Waterplan zal hier steeds sprake zijn van een hoger kostendekkingspercentage dan 100%.

Kostendekkenheid Tarieven

Geraamde kosten 2019*

Geraamde opbrengsten 2019*

Dekkings-percentage

Werkelijke kosten 2019

Werkelijke opbreng-
sten 2019

Gerealiseerd dekkings-percentage

Afvalstoffenheffing, inclusief milieustraat

€ 3.392.000

€ 3.620.000

106,7%

€ 3.595.000

€ 3.625.000

100,8%

Rioolheffing

€ 3.241.000

€ 3.592.526

110,8%

€ 3.136.000

€ 3.580.000

114,2%

Parkeerbelasting

€ 81.500

€ 81.500

100,0%

€ 70.000

€ 77.000

         110%

Lijkbezorgingsrechten

€ 216.000

€ 160.000

74,0%

€ 207.000

€ 175.000

85%

Leges

€ 1.657.000

€ 1.747.000

105,4%

€ 1.717.000

€ 1.722.000

100,3%

*ter vergelijking zijn hier de cijfers uit de vastgestelde begroting 2019 weergegeven.

Belastingheffing
De volgende belastingen en rechten zijn door de gemeente Heusden geheven over 2019.

Onroerende - zaakbelasting
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Begrafenisrechten
Parkeerbelasting
Hondenbelasting
Toeristenbelasting
Watertoeristenbelasting
Marktgelden en standplaatsen
Reclamebelasting

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26