Jaarstukken 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Onroerende zaakbelasting

Belastingsoort

Geraamde opbrengst
( x € 1.000)

Werkelijke opbrengst
( x € 1.000)

Onroerende-zaakbelastingen

8.518

8.650

Onder de naam onroerende-zaakbelastingen wordt een belasting geheven van diegene die op 1 januari gebruik maakt en/of in het bezit is van een pand. Te onderscheiden zijn:

  • De gebruikersbelasting (niet-woningen), die wordt opgelegd aan degene die de onroerende zaak gebruikt;
  • De eigenarenbelasting (woningen en niet-woningen), die wordt opgelegd aan de zakelijk gerechtigde (meestal de eigenaar) van een onroerende zaak.

Degene die op 1 januari de onroerende zaak in eigendom heeft en/of hiervan gebruik maakt, betaalt onroerende zaakbelasting voor het hele jaar. De WOZ-waarde van de onroerende zaak is de basis voor de heffing. De waarde is met een WOZ-beschikking vastgesteld. De WOZ-waarden worden via de landelijke voorziening WOZ (LV WOZ) geleverd aan de Rijksbelastingdienst en het Waterschap.
De gerealiseerde meeropbrengst is een gevolg van een hoger gemiddeld stijgingspercentage van de WOZ-waarde voor woningen en niet-woningen binnen de gemeente en ook een iets grotere areaaluitbreiding dan geraamd bij het opstellen van de begroting 2019.

Afvalstoffenheffing

Belastingsoort

Geraamde opbrengst
( x € 1.000)

Werkelijke opbrengst
( x € 1.000)

Afvalstoffenheffing (incl. Milieustraat)

3.620

3.625

Op basis van de milieuwetgeving is de gemeente verplicht huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen en af te voeren. De kosten worden via de afvalstoffenheffing doorberekend aan de burgers. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de kosten en het saldo in de egalisatiereserve waarbij getracht wordt grote schommelingen tussen jaren te vermijden. In 2019 zijn de gerealiseerde kosten
€ 3.595.000 inclusief overhead van € 345.000. De gerealiseerde baten zijn € 3.625.000.

Rioolheffing

Belastingsoort

Geraamde opbrengst
( x € 1.000)

Werkelijke opbrengst
( x € 1.000)

Rioolheffing

3.592

3.580

Rioolheffing wordt geheven om de aanleg en de instandhouding van het gemeentelijk rioleringsstelsel te kunnen bekostigen. In het Waterplan Heusden 2018-2022 voorheen het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP) zijn voor de langere termijn de vervanging van de riolering, alsmede de onderhoudskosten daarvan, aangegeven.

De totale toerekenbare kosten van de riolering bedroegen in 2019 € 3.136.000, inclusief ca. € 300.000 overhead. Het saldo van deze lasten en de werkelijke baten  ad € 308.000 is ten gunste van de nieuw gevormde egalisatiereserve riolering gebracht. Het dekkingspercentage is 114,2 %. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere kosten dan begroot van onder andere de interne uren  en minder dan verwacht uitbetaalde afkoppelsubsidie. Daarnaast zijn er enkele lagere exploitatiekosten. In 2019 is het waterplan 2018-2022 vastgesteld waarin gekozen is voor de spaarvariant ten aanzien van toekomstige investeringen.

Hondenbelasting

belastingsoort

Geraamde opbrengst
( x € 1.000)

Werkelijke opbrengst
( x € 1.000)

Hondenbelasting

246

249

Begrafenisrechten

belastingsoort

Geraamde opbrengst
( x € 1.000)

Werkelijke opbrengst
( x € 1.000)

Begrafenisrechten

160

175

De tarieven werden voor het jaar 2019 met 2,4% inflatiecorrectie verhoogd. Het gerealiseerde dekkingspercentage is 94% ten opzichte van een begroot percentage van 80%.
In de lasten is € 187.000 aan toegerekende lasten gerealiseerd en € 20.000 aan overhead toegerekend, in totaal € 207.000.

Parkeerbelasting

Belastingsoort

Geraamde opbrengst
( x € 1.000)

Werkelijke opbrengst
( x € 1.000)

Parkeerbelasting

81

77

De baten bestaan uit parkeerbelasting (Vesting Heusden), parkeervergunningen en parkeerboetes. De lagere opbrengst is met name veroorzaakt doordat er minder parkeerboetes zijn opgelegd en minder parkeervergunningen zijn verstrekt.

Toeristenbelasting

 belastingsoort

Geraamde opbrengst
( x € 1.000)

Werkelijke opbrengst
( x € 1.000)

Toeristenbelasting

92

93

Toeristenbelasting wordt geheven van degene, die gelegenheid tot verblijf met overnachting biedt aan niet-ingezetenen, voor zover deze persoon of instelling belang daarbij heeft. Dit betreffen hotels, pensions, bed & breakfast gelegenheden.

Marktgelden en standplaatsen

belastingsoort

Geraamde opbrengst
( x € 1.000)

Werkelijke opbrengst
( x € 1.000)

Marktgelden en standplaatsen

26

27

Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven van een standplaats op voor de openbare dienst bestemde en door het college als marktterrein aan te wijzen plaatsen.
De inkomsten op basis van de tarieven 2019 (inclusief 2,4% verhoging) bedragen voor marktgelden
€ 4.582 (begroot € 5.500) en voor standplaatsen € 22.785 (begroot  € 21.000).

Reclamebelasting

belastingsoort

Geraamde opbrengst
( x € 1.000)

Werkelijke opbrengst
( x € 1.000)

Reclamebelasting

36

34

Onder de naam reclamebelasting wordt binnen een vooraf bepaald gebied een belasting geheven voor openbare aankondigingen (o.m. reclame-uitingen) die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De opbrengsten worden na aftrek van de gemeentelijke perceptiekosten (onder meer invorderingskosten) gestort in een ondernemersfonds.

Leges

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. De belastbare feiten, zoals het sluiten van een huwelijk, het aanvragen van paspoorten en rijbewijzen, het behandelen van aanvragen voor een omgevingsvergunning en allerlei overige vergunningen en verzoeken tot vrijstelling en ontheffing en de daarbij behorende tarieven zijn opgenomen in de bij de legesverordening behorende tarieventabel.

Bij de heffing van leges wordt zoveel mogelijk volledige kostendekking nagestreefd. Niet alle tarieven kunnen echter vrij worden vastgesteld. Met name voor de tarieven voor de zogenaamde reisdocumenten is van rijkswege een maximum tarief bepaald. Retributies zijn bedoeld om met de inkomsten uit de belastingheffing bepaalde gemeenteactiviteiten te bekostigen. Om te voorkomen dat gemeenten met deze specifieke belastingen ook andere activiteiten financieren, mogen slechts kosten worden verhaald en is het maken van winst niet toegestaan. In het algemeen wordt bij legeskosten jaarlijks het inflatiepercentage gecorrigeerd. Dit is ook in 2019 gebeurd. Op basis van de realisatie 2019 is een kostendekkendheid van 100,3% gerealiseerd. De toegerekende overhead is € 575.000.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26