Jaarstukken 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

De door de raad vastgestelde beleidsplannen vormen het kader voor het onderhoud van kapitaalgoederen. Hierin zijn de uitgangspunten vastgelegd voor het onderhoud. Het draait daarbij om de afweging tussen de na te streven kwaliteit en de beschikbare middelen. De samenhang tussen het beleid, het beheer, de uitvoering en de budgetten is vastgelegd in de beleids- c.q. beheerplannen. Voor de nu geldende beleidsplannen Wegen, Groen en Gebouwen kan het kwaliteitsniveau worden samengevat met het uitgangspunt “veilig en heel”. Kenmerk hierbij is dat de focus geheel ligt op de primaire functie van het kapitaalgoed. De actuele beleidsplannen zijn:

Plan

Raadsbesluit

Looptijd

Beleidsplan wegen

november 2014

2014 - 2023

Beleidsplan openbare verlichting

juli 2018

2018- 2022

Waterplan (opvolger VGRP)

juli 2018

2018 - 2022

Groenstructuurplan Heusden

juli 2018

2018 - 2022

Beleidsplan gemeentelijke gebouwen

december 2018

2019 - 2023

Onderwijsgebouwen

juli 2017

2017 - 2026

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26