Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Analyse begrotingsafwijkingen

Begrotingsoverschrijdingen per programma

Programma's

Begroot na wijziging

Realisatie

Saldo

 Ref

Lasten

Lasten

Lasten

1. Bestuur en beheer

6.705.177

6.789.707

-84.530

1

2. Openbare orde en veiligheid

3.644.343

3.556.478

87.865

3. Verkeer en vervoer

4.769.885

3.693.884

1.076.001

4. Economie en recreatie

10.670.283

7.240.154

3.430.129

5. Onderwijs

3.338.661

3.208.856

129.805

6. Sport en cultuur

7.913.299

7.832.776

80.523

7. Sociaal domein

41.983.034

40.320.868

1.662.166

8. Milieu en afval

8.689.978

8.565.937

124.041

9. Bouwen en wonen

5.574.491

15.513.362

-9.938.871

2

Algemene dekkingsmiddelen

2.775.403

2.741.831

33.572

 Overhead

10.782.059

10.699.985

82.074

Mutatie reserves

2.838.686

3.644.948

-806.262

3

Toelichting begrotingsoverschrijdingen:

  1. De overschrijding op het programma Bestuur en Beheer wordt met name veroorzaakt door de extra storting die plaats moet vinden in de pensioenvoorziening voor wethouders. Door de zeer lage rente worden er minder rente-inkomsten voorzien en daarom moet een groter kapitaal worden aangehouden in de voorziening. Er dient daarom meer gereserveerd te worden dan in de begroting voorzien. De gestegen kosten passen echter binnen het bestaand beleid, en is derhalve niet aan te merken als een begrotingsonrechtmatigheid.
  2. De overschrijding heeft betrekking op de bouwgrondexploitatie (niet bedrijventerreinen) en wordt met name veroorzaakt door de mutaties op de post onderhanden werken.
  3. De hogere dotaties aan de reserves wordt met name veroorzaakt door de storting in de reserve sociaal domein en de storting in de reserve Onderhoud Wegen. De inschatting van het een positief resultaat bij Baanbrekers zorgt voor een storting in de reserve Sociaal Domein die niet op voorhand was geraamd. Dit is conform het vastgestelde beleid (mee en tegenvallers binnen het sociaal domein worden aan het eind van het jaar gemuteerd met de reserve).
Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26