Jaarstukken 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Op 1 januari 2020 is de Wnra in werking getreden. Het uitgangspunt van deze wet is dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk moeten zijn aan de verhoudingen in de private sector. Dit betekent dat vanaf dat moment het private arbeidsrecht van toepassing is op gemeenteambtenaren. De rechtspositie wordt voortaan geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW), de cao (cao gemeenten), het personeelshandboek en de individuele arbeidsovereenkomst. Op lokaal niveau zijn alle lokale regelingen omgezet, zodat ze niet in strijd zijn met het BW en de cao gemeenten; deze regelingen zijn opgenomen in een personeelshandboek. Door middel van diverse berichten, een brief en inloopsessies zijn de medewerkers op de hoogte gesteld van de diverse wijzigingen die deze wet met zich mee heeft gebracht. De invoering is volgens planning verlopen.

Ook in 2019 stond het omzetten van de functies naar het functiewaarderingsysteem HR21 hoog op de HRM-agenda. Hiermee is een stap gemaakt naar een verdere harmonisering van de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden op landelijk niveau. De invoering van dit systeem heeft ook gezorgd voor een professionaliseringsslag door algemene generieke functieomschrijvingen te hanteren, die het onderhoud van het functiehuis minder arbeidsintensief maken.

Inzetbaarheid van medewerkers is van groot belang voor de dienstverlening naar de klant en de levering van HeuseService. Het zogenaamde ‘paspoortgesprek’ is voor de medewerkers het instrument om in gesprek te zijn over de inzetbaarheid in de breedste zin van het woord. Om bij medewerkers de bewustwording van de eigen inzetbaarheid te vergoten zijn er in 2019 diverse activiteiten georganiseerd.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26