Jaarstukken 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Risicomanagement is niet alleen een instrument om risico’s te beheersen maar juist het instrument om ons te helpen bewust stil te staan bij welke risico’s acceptabel zijn. Op die manier ontstaat er een goede en verantwoorde balans tussen risico’s nemen en risico’s beheersen. Zo realiseren wij doelen en maken we projecten mogelijk.
In 2019 is gewerkt aan de verdere professionalisering van risicomanagement door het aangaan van dialoogsessies binnen de ambtelijke organisatie. Het doel hiervan is het vergroten van het risicobewustzijn, bewuste keuzes te maken voor beheersmaatregelen en inzet van middelen en daarbij ook het inzicht in de risico’s uit te breiden. De eerste resultaten zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting 2020.

Naast het inventariseren en actualiseren van risico’s is de verdieping gezocht op verschillende thema’s. Onder andere het sociaal domein, zorg en veiligheid en zwembad Die Heygrave zijn aan bod gekomen. Hier hebben we nu naast financiële risico’s ook de niet-financiële risico’s geregistreerd. De niet-financiële risico’s zijn gebeurtenissen die het realiseren van onze inhoudelijke doelen in de weg kunnen staan of die van invloed kunnen zijn op het imago van de gemeente. Het inzicht in deze risico’s helpt om de inzet van capaciteit en middelen te sturen en ontwikkelingen te monitoren.
Tijdens de dialoogsessies is te merken dat dit het risicobewustzijn van onze MogelijkMakers vergroot. Risicomanagement helpt bewust stil te staan bij wat aan risico’s acceptabel is. Dat geeft de mogelijkheid om bewuste keuzes te maken, ook in de bestuurlijke besluitvorming. We blijven deze positieve benadering van risicomanagement in 2020 voortzetten.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26