Jaarstukken 2019

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De risico inventarisatie heeft 30 risico’s opgeleverd die als ze zich voordoen opgevangen moeten worden met het weerstandsvermogen. In de vorige paragraaf bij de begroting 2020 waren 34 risico’s opgenomen. Het saldo is het resultaat van 3 nieuwe risico’s, 6 vervallen risico’s en het samenvoegen van 2 risico’s. De 3 nieuwe risico’s hebben betrekking op de recente Coronacrisis (zie algemene risico’s), de huisvesting van de brandweer in Drunen (zie specifieke risico’s) en een mogelijke boete als gevolg van een juridisch geschil met Attero. Bij de specifieke risico’s is ook een toelichting opgenomen op de risico’s die niet langer als financieel toprisico zijn opgenomen. Tenslotte zijn de 2 risico’s voor het sociaal domein (niet gekwantificeerd, toegelicht als algemeen risico) nu ook in de matrix opgenomen als 1 risico.

In de matrix is voor 30 risico’s te zien in welke categorie deze risico’s vallen. Het risico op de grondexploitatie is niet opgenomen in de matrix. Dit risico is opgebouwd uit alle risico’s in de diverse grondexploitaties en worden zoals gebruikelijk afzonderlijk in beeld gebracht en uitgebreid toegelicht in de ‘Toelichting grondexploitaties 2019 gemeente Heusden’. Voor het inzicht wordt in deze paragraaf wel het totaal berekende risico met een korte toelichting opgenomen. Dit bedrag wordt uiteraard ook meegenomen in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Doordat ook bij de inventarisatie van deze risico’s de aanpak is gewijzigd is er op totaal niveau geen sprake meer van een kans-percentage waarmee gerekend kan worden: de kans varieert per onderliggend risico.

In de matrix zijn ook risico’s zichtbaar zonder financieel effect. Dit zijn voornamelijk risico’s waarbij de onzekerheid (nog) zo groot is dat het niet goed mogelijk is om de financiële gevolgen van deze risico’s te kwantificeren. Deze zijn als algemene risico’s ook toegelicht in deze paragraaf.

Financieel

Netto

meer dan € 1.000.000

1

€ 500.000 - € 1.000.000

3

1

€ 200.000 - € 500.000

1

1

€ 50.000 - € 200.000

1

2

2

2

2

minder dan € 50.000

7

0

Geen financiële gevolgen

1

2

1

2

Kans

10%

30%

50%

70%

90%

De belangrijkste specifieke risico’s worden toegelicht in deze paragraaf. Dit zijn de risico’s die op dit moment wat betreft omvang of kans op voorkomen hoog scoren. Daarnaast is een toelichting opgenomen op de risico’s die in de vorige paragraaf waren toegelicht maar nu niet meer als toprisico zijn aangemerkt omdat de omvang en/of kans op voorkomen is afgenomen.

De dialoogsessies gaan door en worden onderdeel van het reguliere werk. Dit betekent dat steeds meer risico’s geregistreerd zullen worden en zichtbaar worden in bovenstaande matrix. Dat betekent niet dat we als gemeente meer risico’s lopen: het zijn risico’s die we altijd al hadden, maar nu worden ze zichtbaar. Door ze zichtbaar te maken kunnen we er iets aan doen, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26