Jaarstukken 2019

Paragrafen

Financiering

In december 2013 zijn de Wet verplicht schatkistbankieren en de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) aangenomen.

Schatkistbankieren
Door verplicht schatkistbankieren is het voor gemeenten alleen nog mogelijk om geld bij het Rijk of andere openbare lichamen (bijvoorbeeld andere gemeenten) uit te zetten. Deze verplichting geldt alleen voor een liquiditeitsoverschot boven het drempelbedrag van 0,75% van het begrotingstotaal. Onder dit drempelbedrag hoeven gemeenten hun liquide middelen niet direct in de schatkist te storten. Voor de gemeente Heusden was het drempelbedrag in 2019 € 794.000. De gemiddelde overschotten worden per kwartaal afgezet tegen het drempelbedrag. In 2019 is het drempelbedrag niet overschreden.

De gemeente Heusden had in 2019 gedurende een aantal momenten een tijdelijk liquiditeitsoverschot. Deze overschotten zijn naar de schatkist overgeboekt en op een later moment weer onttrokken. Tijdelijke liquiditeitsoverschotten ontstaan bijvoorbeeld in maart op het moment dat er veel belastingopbrengsten binnen komen.

Wet Hof
Op grond van Europese afspraken mag het begrotingstekort van de Nederlandse overheid niet groter dan 3% zijn. Het Rijk wil er met de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) voor zorgen dat gemeenten een bijdrage leveren aan het terugdringen van het overheidstekort. Hiervoor wordt een limiet gesteld aan de bijdrage die gemeenten in het begrotingstekort mogen hebben. Overschrijding van deze limiet kan daarbij tot sancties leiden. Echter gelet op de Rijksbegroting blijven de tekorten ruim binnen de limiet van 3% van de begrotingsomvang. Tot op heden heeft de Wet Hof voor Heusden geen gevolgen gehad, omdat de ontwikkeling van de EMU-saldi op macro-niveau niet leiden tot overschrijdingen.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26