Jaarstukken 2019

Paragrafen

Financiering

Risicobeheer
Eén van de doelstellingen van de treasuryfunctie is het beschermen van het vermogens- en renteresultaat tegen ongewenste financiële risico`s. Hiermee wordt onder andere bedoeld het risico dat:

  • de rentelasten toenemen door een stijgende rente;
  • de rentelasten gelijk blijven, terwijl de rente daalt;
  • uitgezet geld niet terugontvangen wordt;
  • derden, waarvoor de gemeente garant staat, niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Renterisico
De Wet fido heeft een tweetal instrumenten om het renterisico te kwantificeren en te begrenzen: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

De kasgeldlimiet is het maximumbedrag waarvoor de gemeente kortlopende verplichtingen mag aangaan. De renterisiconorm is het maximumbedrag dat de gemeente jaarlijks aan renteherziening en aflossing van de langlopende schuld mag hebben. Beide limieten worden berekend als percentage van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende jaar. In beginsel mogen gemeenten de kasgeldlimiet en renterisiconorm niet overschrijden. Doordat financieringsbeslissingen worden genomen op basis van de meerjarige liquiditeitsbegroting, de rentevisie en de opbouw van de leningenportefeuille, wordt het renterisico beperkt. Zowel de kasgeldlimiet als de renterisiconorm zijn in 2019 niet overschreden.

Kredietrisico
In 2019 is geen nieuwe lening verstrekt aan het Stimuleringsfonds volkshuisvesting (startersleningen). Het kredietrisico dat de gemeente bij de startersleningen loopt is beperkt en acceptabel.

Het saldo van gewaarborgde geldleningen is in 2019 afgenomen van circa € 3,9 miljoen tot
€ 3,1 miljoen. Dit is het bedrag dat schuldeisers op de gemeente kunnen verhalen als de leningnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit risico is geminimaliseerd door bij het aangaan van de lening een analyse van de huidige en toekomstige financiële positie van de leningnemer te maken.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26