Jaarstukken 2019

Paragrafen

Financiering

In 2019 zijn zo veel mogelijk kortlopende geldleningen opgenomen. Om de gevolgen van een rentestijging te beperken is daarnaast één langlopende geldleningen afgesloten. Daarmee zijn lage rentetarieven voor meerdere jaren vastgelegd.

De leningenportefeuille is in 2019 met € 12 miljoen gedaald tot € 119,5 miljoen. In de begroting werd uitgegaan van een stijging van circa € 6 miljoen. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door een lagere financieringsbehoefte als gevolg van het doorschuiven van diverse grote investeringen zoals IHP, GOL en riolering.

Ontwikkeling leningenportefeuille (Bedragen x 1.000.000 en afgerond)

Stand 01-01-2019

€ 131,5

Nieuw aangetrokken vaste schuld

€ 6

Aflossingen

€ 18

Stand 31-12-2019

€ 119,5

Aan de boekwaarde van investeringen wordt rente toegerekend via een rekenrente. Het verschil tussen de toegerekende rente aan investeringen en de werkelijk betaalde rente leidt in 2019 tot een positief renteresultaat van € 649.229. In de bijgestelde begroting werd rekening gehouden met een positief renteresultaat van € 637.847. Het renteresultaat staat opgenomen op het nieuwe taakveld treasury. Het schema van de rentetoerekening ziet er als volgt uit:

Schema rentetoerekening jaarrekening 2019

a.

De externe rentelasten over de korte en lange financiering  

€ 1.878.607

b.

De externe rentebaten (idem)

-/-

€ 336.089

 Saldo rentelasten en rentebaten

€ 1.542.518

c.

De rente die aan de grondexploitatie moet

worden doorberekend

-/-

€ 1.027.039

De rente van projectfinanciering die aan

het betreffende taakveld moet worden

toegerekend (voorbeeld: riolering)

-/-

€ 0

-/-

€ 1.027.039

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

€ 515.479

d1.

Rente over eigen vermogen

€ 0

d2.

Rente over voorzieningen

€ 268.313

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

€ 783.792

e.

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-/-

€ 1.433.021

f.

Renteresultaat op het taakveld treasury

€ 649.229

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26