Jaarstukken 2019

Paragrafen

Grondbeleid

In 2016 is de huidige Nota Grondbeleid vastgesteld. De nota is toen opgesteld met als inzet een ondernemend grondbeleid in een veranderende wereld. De nota geeft inzicht in de wettelijke kaders waarbinnen de gemeente moet opereren. Deze laatste nota anticipeerde op de ontwikkelingen in de periode kort na de financiële crisis.

De afgelopen jaren is de economie hersteld  en de woningmarkt draaide tot begin 2020 in ieder geval nog op volle toeren. Na tijden van stijgende prijzen en verkopen begon de groei van de woningmarkt in de loop van 2019 al wel wat af te vlakken. Toch blijft door het landelijke woningtekort de vraag naar woningen groot. In de gemeente Heusden zijn de afgelopen jaren dan ook veel woningen verkocht.

De boekwaarde van grote projecten als Steenenburg en De Grassen is nog aanzienlijk. Het blijft een flinke opgave om in tijden waarin de groei (op termijn) weer af zal nemen de geprognosticeerde opbrengsten te realiseren. Bij de herziening begin 2020 van de grondexploitaties was er nog geen sprake van een Corona pandemie met negatieve gevolgen op de economie. De komende tijd zal blijken hoe deze ontwikkelingen zullen uitwerken op de woningmarkt. In de algemene risico’s is al wel rekening gehouden met de mogelijke consequenties van dalende prijzen en vertragingen in verkopen.

De huidige grondpositie van de gemeente is voldoende om te kunnen sturen op het realiseren van beleidsdoelen. De beschikbaarheid van voldoende bouwmogelijkheden voor sociale woningbouw blijft een aandachtspunt. Door goede verkopen neemt de beschikbare hoeveelheid bedrijfskavels in de loop van de tijd af. Regionaal blijft sprake van een overschot aan bedrijventerreinen wat toevoeging van nieuwe bedrijfskavels lastig maakt.

De gemeente voert inmiddels alweer een aantal jaren een passief aankoopbeleid in combinatie met een actief verkoopbeleid. De nadruk ligt op een goede balans tussen sturing en exploitatieresultaten. Daarbij zien we het blijvende belang van een goede risicobeheersing.

Uit de nota blijkt de relevante wet- en regelgeving bij de uitvoering van het grondbeleid. De nota geeft inzicht in de gehanteerde uitgangspunten en de kaders voor het grondbeleid. Tevens bevat de nota afspraken gericht op de rolverdeling tussen raad en college. Het gaat dan bijvoorbeeld over samenwerking en ontwikkelstrategie, verwerving en beheer van gronden, uitgifte, grondprijsbepaling en verkoop van gronden, kostenverhaal, de vaststelling van grondexploitaties, de budgetcyclus en het projectmatig werken. Het verkoopbeleid ten aanzien van de cultuurgronden vormt ook een onderdeel van de nota. Pachtvrije cultuurgronden worden als hoofdregel verkocht behoudens een aantal in de nota genoemde uitzonderingen.

De komende tijd vragen ontwikkelingen als de nieuwe omgevingswet en ook de duurzaamheidsopgave om een doorvertaling binnen het grondbeleid. Het grondbeleid is daarbij faciliterend om ontwikkelingen mede mogelijk te kunnen maken en om te kunnen komen tot een goede verdeling van kosten en bijbehorende investeringen. Dit vraagt om een afweging van de mogelijkheden voor wat betreft het te verwachten maatschappelijk rendement en risico’s.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26