Jaarstukken 2019

Paragrafen

Grondbeleid

Het programma wat is opgenomen in de grondexploitaties is geactualiseerd op basis van de marktontwikkelingen en afgestemd op de regionale behoefte zoals bekend begin 2020. Begin 2020 hield de Nederlandse economie goed stand, ondanks ontwikkelingen als internationale handelsoorlogen, de Brexit en afkoelende economieën in ons omringende landen. De vraag naar woningen bleef door het woningtekort bestaan en de eerste jaren werd nog een meer dan gemiddelde stijging van grondprijzen en woningprijzen voorzien.

De mogelijke consequenties van het stikstofdossier op de grondexploitaties zijn in beeld gebracht en worden gevolgd. Stikstof levert nog geen grote belemmeringen op en kan onder andere voor de grote projecten naar verwachting voldoende worden onderbouwd. Het wachten blijft op de verdere uitwerking van het landelijk beleid hierover.

De verwachting is dat een geactualiseerde provinciale woningbehoefteprognose in de loop van 2020 meer woningbouw mogelijk zal maken. De vraag is vervolgens hoe de woningmarkt zich op dat moment verder ontwikkelt en in hoeverre de extra ruimte dan nog nodig is. Dankzij een aanzienlijke grondpositie is in onze gemeente nog de nodige woningbouw mogelijk.

Tot nu toe is het woningbouwprogramma in de grondexploitaties nog afgestemd op de nu nog geldende provinciale behoefteprognose op langere termijn. Deze provinciale prognose dateert nog van 2017 en hield nog geen rekening met het tekort op de woningmarkt dat in de afgelopen jaren is ontstaan. Bouwers hebben inmiddels onvoldoende capaciteit om voldoende woningen te realiseren.
In 2019 zijn weer 439 nieuwe woningen opgeleverd.

In 2018 is de behoefteraming bedrijventerreinen voor de provincie Noord-Brabant geactualiseerd. Regionaal gezien is de verwachte vraag naar bedrijventerreinen naar boven bijgesteld. Omdat regionaal nog voldoende bedrijfsgrond beschikbaar is, is het niet nodig om gronden aan te kopen.

De rente is ook in 2019 laag gebleven en vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de verkoopbaarheid. De ontwikkeling van de rente blijft lastig voorspelbaar.  
Los van ontwikkelingen als de Brexit en de gevolgen van handelsoorlogen blijft de grote vraag hoe de economie en de woningmarkt zich na de Corona uitbraak in de loop van 2020 zullen ontwikkelen. Het blijft nodig om de ontwikkelingen te volgen en waar mogelijk te anticiperen.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26