Jaarstukken 2019

Paragrafen

Grondbeleid

De grondexploitatieberekeningen zijn ultimo 2019 geactualiseerd. Op basis van de uitkomsten van de berekeningen is de voorziening voor verliesgevende complexen toegenomen van € 15,0 miljoen naar
€ 15,6 miljoen. Deze toename is als volgt te verklaren:

  • een toename met € 2,6 miljoen was nodig omdat de verliesvoorziening met ingang van de jaarrekening 2019 is berekend op eindwaarde in plaats van contante waarde;
  • een afname van € 1,2 miljoen bij de 2e berap 2020 door een verlaging van de rente;
  • een verdere afname met € 0,8 miljoen bij de actualisering van de grondexploitaties.

Voor het project Geerpark nam de verliesvoorziening in vergelijking met de 2e berap met € 0,5 miljoen toe. Dit heeft als oorzaak dat de winstneming binnen de grondexploitatie qua tijd naar voren is geschoven. Dit heeft een rente-effect op het bedrag van winstneming. Verder zijn civieltechnische kosten en plankosten tegen het licht gehouden en is het jaar van planafsluiting van 2024 naar 2026 verschoven. Voor Steenenburg kon de verliesvoorziening in vergelijking met de 2e berap met € 1,4 miljoen worden verlaagd door een hogere raming van opbrengsten die volgde uit een geactualiseerde waarde-indicatie van een extern deskundige. Met deze twee verschillen is de afname (in vergelijking met de 2e berap) van € 0,8 miljoen grotendeels verklaard.

De opbouw van de verliesvoorziening en de mutaties blijken uit de volgende tabel:

Project (bedragen x €1.000)

31-12-2018

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2019

jaarrekening

jaarrekening

bij 2e berap 2019

herziening

cont.waarde 1,75%

eindwaarde 1,75%

eindwaarde 1,4%

eindwaarde 1,4%

- Geerpark

2.770

3.119

2.920

3.450

- Het Hoog II, Nieuwkuijk

162

194

89

-

- Verdoorn Heesbeen

119

124

121

131

- Steenenburg

9.472

11.546

10.758

9.386

- Victoria, Haarsteeg

331

395

375

401

- De Gorsen, Elshout

330

394

362

388

- Ruimte voor Ruimte, Haarsteeg

233

242

238

254

- Schoolstraat-Zuid Drunen

1.515

1.515

1.515

1.526

- Nassaudwarsstraat, nabij 3

99

99

99

98

Totaal voorziening verliescompensatie

15.030

17.628

16.478

15.634

Reservering voor afgewikkelde complexen
De voorziening voor afgesloten complexen nam in 2019 af van € 480.000 begin boekjaar naar
€ 373.000 eind 2019. Het grootste deel van de reservering betreft de resterende kosten voor het project Parklaan.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26