Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Verschillenanalyse per programma

Programma Bestuur en beheer

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2019 na wijziging

Jaarrekening 2019

Lasten

6.031

5.773

6.705

6.790

Baten

3.855

1.680

3.080

3.084

Saldo

-2.176

-4.093

-3.625

-3.706

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

1.831

135

415

348

Onttrekkingen uit reserves

112

165

0

0

Per saldo mutaties reserves

-1.720

30

-415

-348

Saldo inclusief mutaties reserves

-3.896

-4.063

-4.040

-4.054

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2019

Specificatie verschil (x € 1.000):

Bestuur

-66

Burgerzaken

11

Beheer gemeentelijke eigendommen

-53

Begraven

27

Nadelig verschil

    -81

Bestuur

Gemeenten hebben de taak een voorziening te vormen voor het bedrag dat oud- en zittende wethouders aan pensioen hebben opgebouwd. Als gevolg van de momenteel zeer lage rente worden er minder rente inkomsten voorzien en moet er meer kapitaal worden aangehouden. Er dient daarom meer gereserveerd te worden dan in de begroting voorzien.  

-94.000

Op het buurt bestuurt budget Hedikhuizen resteert een bedrag van
€ 40.000. Middels een budgetoverheveling wordt voorgesteld dit bedrag in 2020 beschikbaar te houden voor de realisatie van een buurthuis en diverse andere projecten van de initiatiefgroep.

40.000

Burgerzaken

Het voordeel op het taakveld burgerzaken van € 11.000 betreft een optelling van diverse kleine afwijkingen.

11.000

Beheer gemeentelijke eigendommen

Er zijn meer interne uren toegerekend aan het beheer gemeentelijke gebouwen. Dit betreft met name tekenwerkzaamheden ten behoeve van de verkoop van groenstroken, overige gemeentelijke eigendommen en de gewijzigde uitvoeringsregeling geliberaliseerde pacht. Ook het inrichten en op orde brengen van het nieuwe Vastgoed Registratie Systeem hebben meer tijd gevergd dan voorzien.

-87.000

Voor 2019 was er een netto resultaat van € 415.000 begroot uit de verkoop van gemeentelijke eigendommen. De gerealiseerde storting in de Algemene Reserve van € 348.000 blijft hier iets bij achter. Dit komt met name doordat een tweetal verkopen, welke waren voorzien voor 2019, nog niet zijn afgerond.

-67.000

Per saldo zijn de kosten voor het beheer van Landgoed Steenenburg € 23.000 minder dan begroot. De twee voornaamste oorzaken hiervan zijn allereerst, dat er met het oog op de herontwikkeling voorzichtigheidshalve voor 2019 geen huur- en pachtinkomsten meer waren geraamd. Doordat dit toch nog (deels) mogelijk was, levert dit een voordeel op van € 13.000. Daarnaast is er € 11.000 minder uitgegeven aan de groenvoorziening. Door de benodigde afstemming met natuur- en milieuverenigingen is de opdracht voor het groenonderhoud later verstrekt, waardoor (een deel van) de werkzaamheden niet meer in 2019 konden worden uitgevoerd.

23.000

Het voordeel op de energiekosten wordt veroorzaakt doordat voor een tweetal panden te hoge voorschotten in rekening zijn gebracht ten opzichte van het werkelijke verbruik. Dit heeft geleid tot een teruggaaf bij de jaarafrekening.

27.000

Bij de opstellen van de begroting worden voorzichtigheidshalve alleen de reeds bekende huurovereenkomsten voor groenstroken ingerekend. Sindsdien zijn er echter diverse nieuwe overeenkomsten gesloten, wat leidt tot hogere inkomsten uit de verhuur van groenstroken ten opzichte van de raming (€ 15.000). Daarnaast is er een eenmalig voordeel van € 10.000, omdat dit jaar de verhuur van de grond onder een telefoonmast van de afgelopen 3 is ontvangen.

25.000

Begraven

Het totale voordeel van € 27.000 op het taakveld begraven wordt veroorzaakt doordat de wijkbeheerder minder uren heeft verantwoord (€ 13.000) en er meer grafrechten zijn ontvangen (€ 15.000).

27.000

Overige verschillen Het resultaat uit de verkoop van gemeentelijke eigendommen is bijna € 1,5 miljoen lager dan in 2018. De planning voor de te verkopen gemeentelijke eigendommen is dynamisch en het verkoopresultaat fluctueert sterk van jaar op jaar. Zo zijn de opbrengsten in 2019 € 465.000 minder dan in 2018. Daarnaast is in 2019 conform eerdere besluitvorming de boekwaarde van een perceel aan de Bosscheweg afgewaardeerd naar de bestemming natuur (- € 1.000.400).

14.000

Saldo verschil

-81.000

Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2019 versus realisatie 2018

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2019

-3.706

Saldo jaarrekening 2018

-2.176

Nadelig verschil

-1.530

Voornaamste verschillen:

Het resultaat uit de verkoop van gemeentelijke eigendommen is bijna € 1,5 miljoen lager dan in 2018. De planning voor de te verkopen gemeentelijke eigendommen is dynamisch en het verkoopresultaat fluctueert sterk van jaar op jaar. Zo zijn de opbrengsten in 2019 € 465.000 minder dan in 2018. Daarnaast is in 2019 conform eerdere besluitvorming de boekwaarde van een perceel aan de Bosscheweg afgewaardeerd naar de bestemming natuur (- € 1.000.400).

-1.490.000

Doordat er minder paspoorten en identiteitskaarten zijn uitgegeven dan in 2018 is er een daling van de legesopbrengsten.

-117.000

Overige verschillen

77.000

Saldo verschil

-1.530.000


Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26