Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Verschillenanalyse per programma

Programma Onderwijs

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2019 na wijziging

Jaarrekening 2019

Lasten

2.859

3.188

3.339

3.209

Baten

597

519

705

783

Saldo

-2.262

-2.669

-2.634

-2.426

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

525

358

527

497

Onttrekkingen uit reserves

31

0

190

79

Per saldo mutaties reserves

-494

-358

-337

-418

Saldo inclusief mutaties reserves

-2.756

-3.027

2.971

2.844

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2019

Specificatie verschil (x € 1.000):

Onderwijshuisvesting

90

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

118

Voordelig verschil

208

Voornaamste verschillen:

Onderwijshuisvesting

De onderhoudskosten voor bewegingslokalen zijn lager dan geraamd. Aangevraagde werkzaamheden zijn voor 80% uitbetaald. De uitbetaling van de overige 20% vindt plaats bij oplevering. De lagere kosten worden verrekend met de onderhoudsreserve.

80.000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Door een toename van het aantal leerlingen wat gebruik maakt van het leerlingenvervoer zijn de kosten hoger dan geraamd. Daarnaast is het btw tarief gestegen van 6% naar 9%, dit heeft een kostprijsverhogend effect.

-60.000

Door de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn de geldstromen veranderd. Hierdoor vallen de uitgaven in 2019 lager uit dan geraamd. De verwachting is dat de uitgaven in 2020 gaan toenemen doordat het volume van het gesubsidieerd aanbod groter gaat worden.

Daarnaast zijn de Asschergelden in 2019 niet volledig besteed. Deze middelen hebben als doel maatregelen te treffen om het bereik van de reguliere peuters te verhogen. Inmiddels zijn er extra afspraken gemaakt in de samenwerking tussen de toeleidende organisaties gericht op het motiveren en informeren van de ouders.

86.000

We hebben voor het Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC) meer gelden ontvangen dan begroot. In 2019 hebben we een extra subsidie ontvangen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid en de aanpak van verzuim onder jongeren van 18-23 jaar.

88.000

Overige verschillen

14.000

Saldo verschil

208.000

Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2019 versus realisatie 2018

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2019

-2.426

Saldo jaarrekening 2018

-2.262

Nadelig verschil

-164

Voornaamste verschillen:

Onderwijshuisvesting

De onderhoudskosten voor bewegingslokalen zijn in 2019 hoger geweest dan in 2018. Deze worden verrekend met de onderhoudsreserve.

-66.000

In 2019 is er extra inzet geweest op het gebied van onderwijs (o.a. IHP). Hierdoor zijn er in 2019 meer uren doorbelast dan in 2018.

-58.000

De afschrijvingen en rentelasten met betrekking tot onderwijshuisvesting zijn in 2019 lager dan in 2018. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een dalende boekwaarde en anderzijds door een lager rentepercentage.

69.000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

De kosten van het leerlingenvervoer zijn in 2019 hoger dan in 2018. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal leerlingen wat gebruik maakt van leerlingenvervoer, indexering van de kosten en een stijging van het btw tarief van 6 naar 9%.

-53.000

De uitgekeerde subsidies voor peuterspeelzalen zijn in 2019 hoger dan in 2018. Daarnaast zijn er meer Asschergelden uitgegeven in 2019.

-63.000

Overige verschillen

7.000

Saldo verschil

-164.000

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26