Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Verschillenanalyse per programma

Programma Duurzaamheid, Milieu en afval

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2019 na wijziging

Jaarrekening 2019

Lasten

  8.081

8.401

8.690

8.566

Baten

7.186

8.423

8.348

8.494

Saldo

-895

22

-342

-72

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

129

228

863

894

Onttrekkingen uit reserves

840

0

858

877

Per saldo mutaties reserves

711

-228

-5

-17

Saldo inclusief mutaties reserves

-184

-207

-347

-89

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2019

Specificatie verschil (x € 1.000):

Riolering

             261

Afval

-35

Milieubeheer

44

Voordelig verschil

270

Voornaamste verschillen:

Riolering

Aan het taakveld riolering zijn in 2019 minder interne uren toegerekend dan geraamd. Dit is met name het gevolg van niet ingevulde vacatureruimte.

180.000

Van de in het waterplan opgenomen subsidie voor afkoppelen is weinig gebruik gemaakt waardoor een bedrag van € 54.000 niet besteed is. Daarnaast zijn de energielasten € 22.000 lager dan begroot en zijn er wat kleinere verschillen.
Jaarlijks wordt het verschil tussen de kosten en opbrengsten met betrekking tot de exploitatie van riooltaken gestort in een nieuw te vormen bestemmingsreserve riolering. Dit is in 2019 een bedrag van € 307.000. Het instellingsbesluit maakt onderdeel uit van het besluitvormingstraject van de jaarrekening 2019.

81.000

Onderhoud en vervangingsinvesteringen worden opgenomen volgens het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Dit fluctueert jaarlijks. Bij het opmaken van de jaarrekening is de beschikbare voorziening Riolering opgesplitst in 2 afzonderlijke voorzieningen. De 1e voorziening is bedoelt als spaarvoorziening voor investeringen comform het Waterplan. In 2019 is een bedrag van ongeveer € 200.000 toegevoegd aan de spaarvoorziening. Daarnaast is voor de werkelijke investeringen een bedrag van ongeveer € 440.000 onttrokken aan de spaarvoorziening. De 2e nieuwe voorziening is voor egalisatie van de kosten van groot onderhoud aan het rioolstelsel. In 2019 zijn de kosten voor groot onderhoud ongeveer € 54.000 hoger geweest dan geraamd waardoor dit ten laste gebracht is van de voorziening groot onderhoud.

0

Afval

Er zijn meer uren op afval verantwoord dan begroot. Deze uren zijn met name verantwoord op de milieustraat in verband met de extra controles inzake afvalscheiding. Verder zijn er meer uren geschreven in verband met de bestrijding van zwerfafval.
De overige kosten en opbrengsten van de afvalbegroting zijn in lijn met de ramingen.

-55.000

Milieubeheer

Het duurzaamheidsbudget is niet volledig uitgenut. Van de beschikbaar gestelde middelen van € 293.000 is € 238.000 besteed aan de verduurzaming van de gemeente. Zoals het opstellen en uitwerken van de windvisie en de gebiedsvisie zonnevelden. Verder zijn er subsidieregelingen verstrekt in het kader van isolatiemaatregelen aan particuliere woningen en het verduurzamen van maatschappelijke accommodaties.

55.000

Overige verschillen

8.000

Voordelig verschil

270.000

Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2019 versus realisatie 2018

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2019

-72

Saldo jaarrekening 2018  

-895

Voordelig verschil

       823

-Voornaamste verschillen:

Riool

De opbrengsten uit rioolheffing zijn in 2019 ongeveer € 260.000 hoger. Daarnaast sprake van lagere kapitaallasten voor een bedrag van € 90.000. De kosten voor onderhoud en inspectie van het rioolstelstel zijn € 110.000 hoger en ook de kosten voor actualisatie van het rioolstelsel zijn € 158.000 hoger. Met ingang van 2019 is sprake van een 2 tal voorzieningen en een bestemmingsreserve voor uitvoering van het waterplan. Per saldo is er in 2019 een lagere onttrekking aan de voorziening.

353.000

Afval

De afvalbegroting is een gesloten begroting, waarbij de directe kosten met betrekking tot afval en de opslag van de overheadkosten gedekt worden door de afvalstoffenheffing. De opbrengst van de afvalstoffenheffing is ruim hoger dan vorig jaar. Dit wordt mede veroorzaakt doordat in 2018 een negatieve afrekening vanuit het jaar 2017 was verantwoord, van € 245.000.
Daarnaast is de afvalstoffenheffing in 2019 verhoogd om de kosten te dekken.

903.000

De vergoeding voor oud papier is in de loop van 2019 verder gedaald, door beperking van de afzetmarkt en dalende marktprijzen.

-30.000

Milieubeheer

Er zijn meer uren aan dit product toegerekend in 2019 ten opzichte van 2018. Dit wordt met name veroorzaakt door formatie-uitbreiding van 1 fte en doordat duurzaamheid steeds verder binnen de organisatie wordt uitgerold en resulteert dat meer personen op het taakveld milieubeheer uren verantwoorden. De verschuiving komt voornamelijk vanuit het taakveld ruimtelijke ordening.

-158.000

Ieder jaar wordt een deelnemersbijdrage voor de gemeenschappelijk regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant betaald.
In 2018 is € 100.000 terugontvangen voorvloeiende uit het positieve resultaat van de jaren 2017 en 2018.

-117.000

In 2019 zijn er subsidieregelingen verstrekt in het kader van de isolatiemaatregelen aan particuliere woningen en het verduurzamen van maatschappelijke accommodaties.

-55.000

De kosten van ongediertebestrijding zijn gestegen in verband met de bestrijding van de eikenprocessierups. De preventieve en de curatieve bestrijding vergt veel tijd en is duur.

-60.000

Overige verschillen

-13.000

Saldo verschil

823.000

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26