Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Verschillenanalyse per programma

Programma Bouwen en wonen

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2019 na wijziging

Jaarrekening 2019

Lasten

17.555

7.672

5.574

15.513

Baten

16.087

7.367

3.592

14.732

Saldo

-1.468

-304

-1.982

-782

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

376

590

-680

-802

Onttrekkingen uit reserves

114

0

0

56

Per saldo mutaties reserves

-262

-590

680

858

Saldo inclusief mutaties reserves

-1.730

-894

-1.303

76

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2019
Specificatie verschil (x € 1.000):

Ruimtelijke ordening

177

Grondexploitatie

871

Wonen en bouwen

152

Voordelig verschil

1.200


Voornaamste verschillen:

Ruimtelijke ordening

Door een openstaande vacature zijn er meer uren begroot dan verantwoord. Uiteindelijke inhuur is later gestart dan gepland door een beperkte arbeidsmarkt, hierdoor is in 2019 budget overgebleven (€ 55.000). Voor dit bedrag is een budgetoverheveling voorgesteld. Verder heeft er verschuiving plaatsgevonden van uren naar het taakveld milieubeheer (€ 50.000)

105.000

Voor de invoering van de omgevingswet is in de begroting 2019 een bedrag opgenomen. Het budget voor 2019 is deels ingezet voor het opstellen van een startnotitie om te komen tot een omgevingsvisie, hierop resteert nog
€ 80.000. Hiervoor is een budgetoverheveling voorgesteld.

80.000

Grondexploitatie

Het saldo van de bouwgrondexploitatie wijkt af ten opzichte van de begroting 2019 omdat in 2019 € 18.000 minder winst kan worden genomen uit het complex de Grassen; € 62.000 minder wordt gestort in de reserve bovenwijkse voorzieningen vanuit het complex Geerpark en € 42.000 minder wordt gestort in de reserve Rood voor groen met name vanuit de complex Geerpark. Oorzaken voor de lagere stortingen zijn met name het achterblijven bij de ramingen van de verkochte m² doordat het 4e deel van fase 1c niet in 2019 is uitgegeven maar in het 1e halfjaar 2020 wordt uitgegeven. Daarnaast zijn uitgaven voor waterstructuren Geerpark verantwoord waarbij op dit taakveld de kosten groot € 56.000 drukken maar waarbij de dekking via taakveld reserves lopen.

- 178.000

Met ingang van 2019 zijn de verliesvoorzieningen gewaardeerd tegen eindwaarde. Bijstelling heeft binnen de hiertoe begrootte bedragen plaatsgevonden. Bij de jaarlijkse herzieningen van de exploitatieberekeningen hebben wel bijstellingen plaatsgevonden. De bijstellingen hebben betrekking op de complexen Geerpark (storting € 529.000); Steenenburg wonen (vrijval € 1.656.000); Victoria (storting € 27.000); De gorsen (storten € 26.000); Ruimte voor Ruimte
Haarsteeg (storten € 15.000); Schoolstraat van Delft (storten € 11.000); en Nassaudwarsstraat nabij 3 (vrijval € 1.000).

1.049.000

Wonen en bouwen

In verband met de aantrekkende economie zijn de legesopbrengsten omgevingsvergunningen € 133.000 hoger dan geraamd.  

133.000

Er zijn meer uren verantwoord op het product wonen en bouwen.
Dit wordt veroorzaakt doordat er meer bouwaanvragen zijn, waardoor er meer uren zijn geschreven. Dit resulteert ook in hogere legesopbrengsten..

-70.000

Er is gewerkt aan de herinrichting van de woonwagenlocaties. Dit heeft geleid tot een voorstel voor de herinrichting dat door de raad is vastgesteld. De herinrichting van de Sportlaan is volgens de oorspronkelijk ingezette koers opgepakt en wordt in 2020 hervat. Om deze middelen beschikbaar te houden is hiervoor een budgetoverheveling voorgesteld van € 93.500.

93.500

Overige verschillen

-12.500

Voordelig verschil

1.200.000

Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2019 versus realisatie 2018

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2019

-782

Saldo jaarrekening 2018

-1.468

Voordelig verschil

686

Voornaamste verschillen:

Ruimtelijke ordening

In 2018 zijn er hogere planschade-uitkeringen uitbetaald inzake het nieuwe bestemmingsplan Herpt.

33.000

De legesopbrengsten i.v.m. ontheffing/wijziging bestemmingsplannen zijn lager dan 2019

-64.000

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

In 2018 was het saldo van de bouwgrond binnen dit taakveld in totaal een bedrag van € 229.000, dit saldo werd veroorzaakt door enerzijds de rente van de voormalige NIEGG gronden en anderzijds door de mutaties in de reserves Rood voor groen en bovenwijkse voorzieningen die binnen dit taakveld  worden verwerkt op onderhanden werken. In 2019 is het saldo van deze componenten € 366.000. Hierdoor ontstaat een voordeel.

137.000

In 2018 is in totaal een bedrag van € 1.145.000 verwerkt aan mutaties in verliescomplexen. In 2019 is het vergelijkende cijfer een bedrag van
€ 462.000. Het  bestaat  in 2019 uit een vrijval van
€ 1.049.000 zoals toegelicht in de afwijkingen tussen begroot en werkelijk 2019 en de daarnaast verwerkte bijstelling in de verliesvoorzieningen om tussentijds de verliesvoorzieningen naar eindwaarde te verwerken voor
€ 1.255.000 en de rentebijschrijving op de verliesvoorziening 2019 van
€ 258.000. Per saldo een voordeel tov 2018.

681.000

Wonen en bouwen

Er zijn meer uren verantwoord op het product wonen en bouwen.
Dit wordt veroorzaakt doordat er meer bouwaanvragen zijn. Wat ook resulteert in hogere legesopbrengsten.

-108.000

Overige verschillen

7.000

Saldo verschil

 686.000

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26