Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Verschillenanalyse per programma

Programma Openbare orde en veiligheid

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2019 na wijziging

Jaarrekening 2019

Lasten

3.157

3.567

3.644

3.556

Baten

13

12

12

13

Saldo

-3.144

-3.555

-3.632

-3.543

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

-

-

-

-

Onttrekkingen uit reserves

-

-

-

-

Per saldo mutaties reserves

-

-

-

-

Saldo inclusief mutaties reserves

-3.144

-3.555

-3.632

-3.543

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2019

Specificatie verschil (x € 1.000):

Crisisbeheersing en brandweer

4

Openbare orde en veiligheid

85

Voordelig verschil

89

Voornaamste verschillen:

Openbare orde en veiligheid

In 2019 was er € 88.000 beschikbaar (2 euro per inwoner) voor de bijdrage aan de regio voor het integraal veiligheidsplan. In 2019 is alleen de invulling van de basisteamprogrammaleider ondermijning van basisteam de Meierij gerealiseerd. De kosten hiervan bedroegen € 0,68 per inwoner.

De Meijerijgemeenten hebben inmiddels gekozen voor € 1 per inwoner per jaar voor de periode van 4 jaar (i.p.v. € 2 voor 2 jaar). Daarom wordt een bedrag van € 45.000 overgeheveld van 2019 naar 2020.

59.000

Overige verschillen

30.000

Saldo verschil

89.000

Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2019 versus realisatie 2018

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2019

-3.543

Saldo jaarrekening 2018

-3.144

Nadelig verschil

-399

Voornaamste verschillen:

Crisisbeheersing en brandweer

De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Noord is, conform besluitvorming door de raad, in 2019 hoger dan in 2018.

-275.000

Openbare orde en veiligheid

In 2018 waren de kosten voor onderzoek en ruiming van explosieven lager dan in 2019. De uitgaven kunnen per jaar verschillen afhankelijk van de projecten die in een jaar worden uitgevoerd

-86.000

Vanaf 2019 zijn enkele budgetten die voorheen vielen onder overhead verplaatst naar het taakveld openbare orde en veiligheid.

-59.000

Overige verschillen

21.000

Saldo verschil

-399.000

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26