Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Verschillenanalyse per programma

Programma Sport en cultuur

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2019 na wijziging

Jaarrekening 2019

Lasten

7.025

7.123

7.913

7.833

Baten

1.521

1.474

1.632

1.692

Saldo

-5.503

-5.649

-6.281

-6.141

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

271

-

-

-

Onttrekkingen uit reserves

79

60

50

35

Per saldo mutaties reserves

-192

60

50

35

Saldo inclusief mutaties reserves

-5.696

-5.589

-6.231

-6.106

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2019

Specificatie verschil (x € 1.000):

Sport

282

Cultuur

-142

Voordelig verschil

140

Voornaamste verschillen:

Sport

Er zijn minder uren ten laste van het taakveld sport gekomen dan begroot als gevolg van een openstaande vacature. Een voordeel van € 89.000.

89.000

Er is een totaal voordeel op het taakveld sportbeleid en –activering van € 50.000. Dit komt allereerst doordat er een bedrag van € 26.000 resteert op het budget voor combinatiefunctionarissen. Vanaf 2019 ontvangen wij extra middelen hiervoor van het Rijk. Deze middelen worden vanaf 2020 ingezet.
Daarnaast is het beschikbaar gestelde budget om te komen tot een lokaal sportakkoord (eerder sportinvesteringsprogramma) nog niet volledig besteed. Om dit traject goed af te ronden wordt hiervoor een budgetoverheveling voorgesteld van ca. € 17.000.

50.000

De activiteiten van zwembad die Heygrave, te weten banen zwemmen, doelgroep lessen en zwemlessen, overstijgen de geraamde opbrengsten met respectievelijk € 6.000, € 21.000 en
€ 42.000. Dit is deels toe te schrijven aan de gewijzigde btw wetgeving per 1 januari 2019 waardoor er geen 6% btw meer afgedragen hoeft te worden (effect € 22.000) en deels extra aanbod van activiteiten / lessen. Hier staat tegenover dat de inkomsten uit verhuur zijn gedaald met € 26.000.

57.000

Doordat sporthal Dillenburcht zeer duurzaam is gebouwd, ligt het energieverbruik laag. Een voordeel van € 14.000 ten opzichte van de begroting. Dit komt mede doordat de geplaatste zonnepanelen in belangrijke mate voorzien in de energiebehoefte van de accommodatie. Dit zien we ook terug in de ontvangen SDE subsidie (+ € 7.000).

24.000

Van het aan RKDVC en VV Haarsteeg beschikbaar gestelde bedrag om in het kader van Social Return on Investment, via Baanbrekers iemand in te zetten met een afstand tot de arbeidsmarkt, wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2020 zodat dit werk volgend jaar voortgezet kan worden.

25.000

Als gevolg van onderschrijdingen op diverse budgetten bedragen de kosten voor sport- en recreatiepark de Schroef € 59.000 minder dan begroot. Voor een deel (€ 26.000) wordt voorgesteld deze middelen volgend jaar beschikbaar te houden ter ondersteuning van het ontstane burgerinitiatief. Daarnaast is er een voordeel van € 19.000 op de inhuurkosten voor de groenvoorziening en zijn de onderhoudskoten € 6.000 lager.

59.000

Overige verschillen sport

-6.000

Cultuur

Als gevolg van de ontstane financiële problemen bij de Voorste Venne wordt er rekening mee gehouden dat zij mogelijk niet aan haar betalingsverplichting kan voldoen. Conform eerdere besluitvorming van het college is bij het opmaken van de jaarrekening 2019 een bedrag van € 183.000 gestort in de voorziening dubieuze debiteuren voor de nog openstaande (huur)nota’s. Daarnaast is het eerder verstrekte voorschot voor het inrichting van de binnentuin a € 57.500 afgeboekt ten laste van de exploitatie. Het totaal van de openstaande vorderingen bedroeg per 31 december 2019 € 240.500.
Daarnaast is sprake van een restant van het eerder beschikbaar gestelde eenmalige (frictie)budget, dit bedraagt ongeveer € 98.000. Voorgesteld wordt een bedrag van € 90.000 over te hevelen naar volgend jaar ten behoeve van de nog niet gerealiseerde ontvlechting van de nuts voorziening.

-148.000

In totaliteit zijn er € 33.000 minder uren doorbelast aan het taakveld cultuur. Dit komt voor een groot deel door langdurige personeelsuitval als gevolg van ziekte.

33.000

De verstrekte norm- en waarderingssubsidies bedragen € 55.000 meer dan begroot. Dit komt met name door een aanvullende subsidie van € 20.000 plus het beschikbaar stellen van € 25.000 voor de inhuur van een interim manager aan de Voorste Venne.

-55.000

Op het gebied van beelden de kunst leiden lagere uitvoeringskosten voor ‘cultuur op koers’ tezamen met minder diverse kosten tot een voordeel ten opzichte van de begroting.

17.000

Overige verschillen cultuur

-5.000

Saldo verschil

140.000

Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2019 versus realisatie 2018

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2019

-6.141

Saldo jaarrekening 2018

-5.503

Nadelig verschil

-638

Voornaamste verschillen:

In december 2018 heeft de raad het MJOP 2019-2023 vastgesteld en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening. De storting is een jaarlijks gelijk bedrag (stabiele druk op de exploitatie) bedoeld om de onderhoudskosten te egaliseren over de jaren. Ten opzichte van de periode tot 2018 is de stabiele druk € 300.000 hoger (door inzet van de hiertoe in de begroting opgenomen stelpost onderhoud gebouwen). Daarnaast is de methodiek van een reserve anders dan die van een voorziening waardoor de kosten niet 1-op-1 met elkaar te vergelijken zijn.

-505.000

Met ingang van 2019 is de btw sportvrijstelling verruimd. Het gevolg van deze verruiming van de sportvrijstelling is dat er geen btw (nu 6%) meer in rekening mag worden gebracht over de gebruikersvergoedingen en dat er geen recht meer is op aftrek van btw op de kosten (nu 21%). Het Rijk beoogt gemeenten voor de financiële gevolgen hiervan te compenseren middels de ‘Regeling specifieke uitkering stimulering’ (SPUK). In 2019 hebben we een totale compensatie ontvangen van € 241.000, welke deels betrekking heeft op de investeringskredieten en deels op de exploitatie budgetten (€ 165.000). Hier staat tegenover dat de kosten inclusief btw worden verantwoord op de betreffende budgetten.  

165.000
-165.000

Na het slopen van sporthal Onder de Bogen diende de restant boekwaarde in een keer volledig afgeschreven te worden. Hierdoor waren de lasten in 2018 hoger dan in 2019.

91.000

De raad heeft in 2017 besloten de oude toplaag van 2 kunstgras voetbalden bij RKDVC en 2 velden bij VV Haarsteeg te vervangen. Dit is uitgevoerd in 2017 en 2018 (bij beide clubs één veld per jaar). Op het moment van vervangen is de restant boekwaarde van de oude toplaag in een keer volledig afgeschreven. Hierdoor waren de lasten in 2018 (en 2017) hoger dan in 2019.

168.000

In 2019 zijn er voor € 105.000 meer norm- en waarderingssubsidies verstrekt aan creatieve centra. Dit komt met name door de hogere subsidie aan de Voorste Venne die nu voor een heel jaar beschikbaar is gesteld. Daarnaast is er in 2019 een aanvullende subsidie van € 20.000 verstrekt aan de Voorste Venne en is er een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld voor de inhuur van een interim manager.

-105.000

In 2018 is de renovatie van de Voorste Venne afgerond. Afschrijving vindt plaats vanaf het 1e jaar na afsluiting van het investeringskrediet, oftewel vanaf 2019. De kapitaallasten zijn daardoor € 259.000 hoger ten opzichte van het jaar ervoor. Daarnaast is er in 2019 een bedrag van € 183.000 gestort in de voorziening dubieuze debiteuren voor de nog openstaande (huur)nota’s. Wel zijn ten opzichte van 2018 minder frictiekosten gemaakt, een voordeel van € 157.000.

-292.000

Overige verschillen

5.000

Saldo verschil

-638.000

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26