Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Verschillenanalyse per programma

Programma Verkeer en vervoer

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2019 na wijziging

Jaarrekening 2019

Lasten

3.922

4.581

4.770

3.694

Baten

443

292

349

439

Saldo

-3.479

-4.290

-4.421

-3.255

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

145

178

178

971

Onttrekkingen uit reserves

409

0

0

0

Per saldo mutaties reserves

-36

-178

-178

-971

Saldo inclusief mutaties reserves

-3.515

-4.468

-4.599

-4.226

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2019

Specificatie verschil (x € 1.000):

Verkeer en vervoer

1.171

Parkeren

-4

Parkeerbelasting

-1

Voordelig verschil

1.166

Voornaamste verschillen:

 bedrag

Aan dit programma zijn per saldo minder uren toegerekend. Dit heeft  te maken met een verschuiving van de ureninzet naar andere taakvelden/programma’s.

13.000

De inkomsten uit leges voor kabels en leidingen zijn beduidend hoger dan begroot. Grote stukken van gemeente Heusden zijn en worden gereedgemaakt om over te gaan tot aansluiting op glasvezel. Hiervoor zijn en worden vergunningen verstrekt, waardoor er sprake is van extra legesopbrengsten met, in een aantal gevallen, daaraan gekoppeld verschuldigde straatwerkvergoedingen.

89.000

De kosten van onkruidbestrijding op verharding zijn lager dan begroot.

22.000

Voor het stimuleren van andere vervoermiddelen dan de auto in het woon-werkverkeer is een subsidiebeschikking ontvangen van de Provincie Noord-Brabant. De uitvoeringsperiode van de stimuleringsactiviteiten loopt tot en met juni 2020.
Het budget is beschikbaar voor de kosten van het opzetten en draaiend houden van de werkgeverscommunity, campagnevoering, het opzetten van een e-bike proeftuin ed. dit alles in aanloop tot de realisering van de snelfietsroute F59. Voor de activiteiten in 2020 wordt een budgetoverheveling voorgesteld.

30.000

De voorbereidingen om te komen tot een nieuw gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP) zijn in 2019 opgestart. De voor 2019 beschikbare middelen voor het opstellen en de uitvoering van de in het GVVP op te nemen maatregelen/investeringen zijn in 2019 niet  geheel nodig geweest.

83.000

Het beschikbare budget voor onderzoek maatregelen fietsveiligheid Tuinbouwweg is in 2019 niet geheel besteed. In relatie tot een nieuw GVVP en de GOL-maatregelen moet onderzocht worden of en zo ja, welke fietsvoorzieningen op de Tuinbouwweg wenselijk zijn. In het coalitie programma 2018-2022 staat het voornemen opgenomen om de Tuinbouwweg te voorzien van een veilige fietsverbinding met vrij liggende fietspaden tussen Elshout en Haarsteeg.
Begin 2019 is een bestuursopdracht voor het vrij liggende fietspad Tuinbouwweg aan het college aangeboden waarna de verdere  voorbereiding gestart is. Vervolgens is gestart met verdere stappen in het proces. De verwachting is dat eind 2020 gestart wordt met de bestek voorbereiding. Om budget beschikbaar te hebben voor de voorbereiding wordt een budgetoverheveling voorgesteld.

36.000

De kosten voor verkeersmaatregelen in het kader van duurzaam veilig zijn in 2019 lager uitgevallen dan verwacht maar nog niet geheel afgerond. Om budget beschikbaar te hebben voor de verdere afwikkeling wordt een budgetoverheveling voorgesteld.

41.000

De kosten voor bermen onderhoud zijn in 2019 lager uitgevallen. Voor het afroven van de bermen en het afvoeren van de grond is in 2019 niet het gehele budget ingezet. Met een deel van het budget zou een pilot met terrastap half verharding gedaan worden op een bepaalde weg. Dit is bij een verdere uitwerking vanwege de kosten niet meer gerealiseerd in 2019.

31.000

In 2019 is het budget voor extra maatregelen aanpak zwerfafval niet geheel benut. Voor de afronding van de extra maatregelen wordt een budgetoverheveling voorgesteld.

41.500

De energiekosten voor de openbare verlichting zijn hoger dan verwacht. Dit is het gevolg van een hogere prijs en een stijging van de energiebelasting.  

 -23.000

Voor het in stand houden en onderhoud van civiele kunstwerken is een subsidie van het Rijk ontvangen, die niet begroot was. Het betreffen oa. bruggen over de Overstortweg, Venkantbrug, Bromsluis, en de Langstraatbrug.

21.000

Er zijn minder kosten gemaakt voor onderhoud en voor vervanging van lichtmasten. Per saldo is dit een voordeel dat gestort is in de reserve vervanging lichtmasten.

77.500

De onderhoudskosten voor wegen waren rekening houdend met de extra beschikbare middelen lager dan geraamd. Per saldo is er een voordeel dat toegevoegd is aan de reserve onderhoud wegen. Per 31 december 2019 zal de reserve onderhoud wegen worden omgezet in een voorziening onderhoud wegen.

715.000

Overige verschillen

-11.000

Saldo verschil

1.166.000

Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2019 versus realisatie 2018

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2019

-3.255

Saldo jaarrekening 2018

-3.479

Voordelig verschil

224

Voornaamste verschillen:

In 2019 zijn meer uren toegerekend aan dit programma dan in 2018. Dit heeft met name betrekking op taakveld verkeer en vervoer en nutsvoorzieningen. Dit is met name het gevolg van extra beschikbare capaciteit.

-66.000

Hogere lasten met betrekking tot parkeren. Dit is het gevolg van de bijdrage in de kosten voor de aanleg van de parkeervoorziening bij het van Grunsvenpark.

-115.000

In 2019 zijn de kosten voor onderhoud wegen en lichtmasten lager dan in 2018. De werkelijke onderhoudslasten variëren per jaar en kunnen beïnvloed worden door onvoorziene omstandigheden (onveilige situaties). De verwachting was dat in 2019 naast het reguliere onderhoud een aantal integrale projecten al in uitvoering zou komen maar dat wordt 2020. Minderkosten worden verrekend met de reserve onderhoud wegen respectievelijk de reserve openbare verlichting.

532.000

De energiekosten voor openbare verlichting zijn in 2019 hoger dan in 2018 als gevolg van stijgende prijzen en hogere energiebelasting.

-59.000

De inkomsten uit degeneratievergoedingen en instemmingsbesluiten zijn in 2019 hoger.

62.000

In 2019 zij de kosten voor aanpak zwerfafval hoger geweest dan in 2018.

-81.000

In 2019 zijn kosten gemaakt voor het nieuwe GVVP, hiervoor is vanaf 2019 geld beschikbaar gesteld.

-17.000

Overige verschillen

-32.000

Saldo verschil

224.000

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26