Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Verschillenanalyse per programma

Programma Sociaal domein

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2019 na wijziging

Jaarrekening 2019

Lasten

38.929

38.606

41.983

40.321

Baten

9.928

9.531

9.138

9.130

Saldo

-29.000

-29.075

-32.845

-31.191

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

2.589

0

0

1.010

Onttrekkingen uit reserves

1.954

0

2.921

2.605

Per saldo mutaties reserves

-635

0

2.921

1.595

Saldo inclusief mutaties reserves

-29.635

-29.075

-29.924

-29.596

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2019

Specificatie verschil (x € 1.000):

Samenkracht en burgerparticipatie

1.045

Participatie (incl. schuldhulpverlening)

549

WMO - Jeugd

59

Volksgezondheid

1

Voordelig verschil

1.654

Voornaamste verschillen:

Algemeen

Over diverse taakvelden binnen dit programma zijn minder uren gerealiseerd dan begroot was. Dit leidt tot een voordeel van
€ 186.000. Door de schaarsheid van goed personeel is het lastig gebleken om tijdig passende vervanging te vinden voor openstaande vacatures of bij ziekteverzuim. Er is voor € 50.000 minder inhuur geweest. Applicatiebeheer was binnen het cluster georganiseerd en vanaf 2019 wordt deze taak door cluster automatisering ingevuld. Deze uren worden niet toegerekend aan dit taakveld waardoor een voordeel ontstaat van € 34.000. Door diverse ondersteunende clusters zijn voor € 20.000 minder aan interne uren toegerekend aan dit programma. Daarnaast is nu gebleken dat vanwege het behoorlijke aantal mutaties van medewerkers bij het inwerken in verhouding meer uren geschreven worden op niet productief (algemeen overleg en verbetering kennis en opleidingen), die dan niet ten laste van dit programma komen. Dit is al snel enkele tienduizenden euro’s. Hier wordt vanaf 2020 anders mee omgegaan zodat meer uren productief zijn.

186.000

Ten laste van de reserve Sociaal Domein zijn budgetten voor inhuur personeel beschikbaar gesteld die niet geheel ingezet zijn of goedkoper zijn uitgevallen.

72.000

Samenkracht en burgerparticipatie

Het voordeel wordt met name veroorzaakt doordat door het bestuur van het dorpshuis Herpt nog geen overeenkomst heeft voor de aankoop van de kerk in Herpt (€ 250.000). Hiervoor wordt opnieuw een overheveling van middelen naar 2020 voorgesteld.

250.000

Binnen de huisvesting, integratie en participatie van statushouders is een voordeel van € 143.000. Dit wordt veroorzaakt door het voordeel op de rijksmiddelen die we voor de huisvesting, integratie en participatie van statushouders hebben ontvangen. Er wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2020.

143.000

Participatie

Op basis van de concept jaarrekening 2019 van Baanbrekers is in de jaarrekening van de gemeente een voordeel opgenomen van € 1.058.000 op de deelnemersbijdrage. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door een teruglopend aantal uitkeringsgerechtigden terwijl de rijksuitkering hoger is dan verwacht. Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de jaarrekening van Baanbrekers is het voordeel in de gemeentelijke jaarrekening meegenomen. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de mutatie met de reserve Sociaal Domein.

1.058.000

Binnen armoedebeleid blijkt dat de uitvoering van de bijzondere bijstand heeft geleidt tot een nadeel van € 173.000. De bijzondere bijstand pakt hoger uit vanwege een (verdere) toename van de kosten voor bewind voering en kosten voor leningen en levensonderhoud gerelateerd aan statushouders. Voor de Heusdenpas zijn de kosten in 2019 € 26.000 hoger vanwege een groter aantal inwoners dat er gebruik van maakt.
De kosten voor schuldhulpverlening zijn ongeveer € 95.000 lager en de kosten van kwijtschelding zijn ongeveer € 5.000 hoger. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de mutatie met de reserve Sociaal Domein.

-107.000

Zorg

De kosten voor WMO vallen in totaal nadelig uit. Dit nadeel bestaat uit voor- en nadelen op de verschillende componenten (Hulp bij Huishouden, begeleiding/dagbesteding, voorzieningen tbv mobiliteit of huisaanpassingen).
Zo is op hulp bij huishouden ten opzichte van de begroting een flink nadeel te zien (€ 136.000) terwijl bij begeleiding / dagbesteding een voordeel is van € 120.000. Voor een deel is dit het gevolg van een verschuiving van kosten van persoonlijke ondersteuning die eerst op het vlak op begeleiding verantwoord werden en nu onder hulp bij huishouden geboekt worden. Daarnaast is het aantal cliënten dat gebruik maakt van hulp bij huishouden fors toegenomen. Het aantal cliënten en het aantal (maatwerk)voorzieningen met betrekking tot begeleiding is verder toegenomen in 2019.

In de vervoers-, woon- en mobiliteitsvoorzieningen (rolstoelen) is per saldo een nadeel van € 125.000 ontstaan. Dit nadeel zit met name in de hogere kosten (€ 153.000) voor woonvoorzieningen en lagere kosten voor rolstoelen. De hogere kosten in 2019 zijn met name het gevolg een aantal dure woonvoorzieningen.
Dit bedrag maakt onderdeel uit van de mutatie met de reserve Sociaal Domein.

-141.000

Jeugd

In 2019 zijn de kosten voor de jeugdhulp flink gestegen. Ook nu is op basis van een prognose (2e herijkte regionale deelbegroting jeugd 2019 en een 3e prognose begin 2020) een voorlopig resultaat 2019 opgenomen. Naast deze prognose is de hoogte van de jeugdhulp nog getoetst aan de eigen schatting van jeugdhulpkosten. Nog niet alle gegevens zijn dus definitief. Hierdoor kan er na vaststelling van de definitieve cijfers een afwijking van de in deze jaarrekening opgenomen cijfers ontstaan, wat zichtbaar zal worden in 2020.
De stijging van de kosten komt door een toename van zowel het aantal jeugdigen met jeugdhulp als het aantal voorzieningen. Het grootste deel van de stijging van de kosten komt door toename van kosten van de hoog specialistische zorg (landelijke inkoop). Hier maakt 1 of 2 jeugdigen een groot verschil in kosten. Ook is er sprake van een hogere uitnutting op andere onderdelen van de jeugdhulp, bijv. arrangementen.
Dit bedrag maakt onderdeel uit van de mutatie met de reserve Sociaal Domein.

303.000

Er is in 2019 sprake van een toename van het persoonlijk passend pakket (maatwerk oplossingen) waardoor de kosten hoger zijn dan geraamd.  Het voor het maatpact beschikbaar gestelde budget is in 2019 niet geheel benut. Om verdere uitvoering daarvan mogelijk te maken wordt een budgetoverheveling ad € 45.000 voorgesteld.
Dit bedrag maakt onderdeel uit van de mutatie met de reserve Sociaal Domein.

-151.000

In 2019 zijn de lokaal beschikbare budgetten voor innovatie jeugd en WMO niet geheel benut waardoor een voordeel ontstaat van € 33.000. De meerkosten voor de regionale inkoop WMO bedragen in 2019 eveneens € 33.000.

0

Volksgezondheid

De in de 2e bestuursrapportage beschikbaar gestelde middelen voor  inzet op ambulantisering van de zorg zijn in 2019 niet ingezet. Dit betreft een structureel budget zodoende wordt geen budgetoverheveling voorgesteld.

31.000

Overige verschillen

9.000

Saldo verschil

1.654.000

Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2019 versus realisatie 2018

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2019

-31.191

Saldo jaarrekening 2018

-29.000

Nadelig verschil

-2.191

Voornaamste verschillen:

In 2019 zijn er meer uren doorbelast dan in 2018.

-191.000

De kosten voor uitvoering van het armoede beleid zijn gestegen. Dit is met name bijzondere bijstand en het gebruik van de Heusdenpas.

-138.000

Middelen voor participatie worden via de integratie uitkering verkregen, deze middelen storten we 1 op 1 door naar Baanbrekers. In 2019 was dit bedrag € 400.000 lager dan in 2018. Op de totale begroting is dit echter neutraal omdat we ook van het rijk minder middelen hebben ontvangen dan in 2018. Dat valt echter onder het programma Algemene dekkingsmiddelen.

400.000

De bijdrage aan Baanbrekers voor het jaar 2019 is € 269.000 hoger dan de bijdrage voor het jaar 2018. Daarnaast is in 2018 een bedrag van ongeveer € 50.000 terug ontvangen van Baanbrekers als afrekening van de bijdrage over het jaar 2017.

-325.000

Op de woningaanpassingen, vervoers- en rolstoelvoorzieningen is in 2019 meer uitgegeven dan in 2018. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er in 2019 meer dure voorzieningen waren dan in 2018.

-265.000

In 2019 zijn de inkomsten uit eigen bijdrage fors verminderd.

-278.000

De kosten voor Hulp bij huishouden zijn in 2019 fors gestegen t.o.v. 2018.

-744.000

Bij de kosten voor WMO begeleiding zien we ook een stijging van de kosten in 2019 t.o.v. 2018.

-177.000

De kosten voor jeugdhulp zijn ten opzichte van 2018 toegenomen. Er zitten hierin een aantal effecten. De stijging van het aantal jeugdigen en het aantal voorzieningen per jeugdige zijn een belangrijke oorzaak van de stijging. Daarnaast zijn de kosten van het persoonlijk passend pakket ook toegenomen.

-197.000

De bijdrage aan de GGD is in 2019 gestegen door indexering en uitbreiding van taken (o.a. Rijksvaccinatieprogramma en Wijk-GGD’er) .

-230.000

Overige verschillen

-46.000

Saldo verschil

- 2.191.000

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26