Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Verschillenanalyse per programma

Programma Economie en recreatie

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2019 na wijziging

Jaarrekening 2019

Lasten

12.759

10.310

10.670

7.240

Baten

9.737

6.276

7.297

3.224

Saldo

-3.022

-4.033

-3.373

-4.016

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

344

1.163

1.536

728

Onttrekkingen uit reserves

0

0

20

20

Per saldo mutaties reserves

-344

-1.163

-1.516

-708

Saldo inclusief mutaties reserves

-3.365

-5.196

-4.889

-4.724

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2019

Specificatie verschil (x € 1.000):

Economische ontwikkeling

-3

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.003

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

41

Economische promotie

-45

Cultureel erfgoed

-28

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

395

Nadelig verschil

-643

Voornaamste verschillen:

Aan dit programma zijn minder uren toegerekend dan geraamd.
Het grootste verschil zit op taakveld groen en in mindere mate op vesting en toerisme.
In de begroting was rekening gehouden met de inzet van extra wijkteammedewerkers voor het onderhoud in de openbare ruimte. Deze invulling heeft niet plaatsgevonden. Het beschikbare inhuurbudget voor extra  capaciteit is niet geheel benut. Daarnaast is sprake geweest van een verschuiving van de inzet van medewerkers richting andere taakvelden. Zoals onderhoud sportvelden € 40.000, bemensing milieustraat € 75.000 en de inzet voor bestrijding van de processierups € 40.000

190.000

Het budget voor onderzoek naar de opbouw en stabiliteit van de stadswallen is nog niet geheel besteed omdat de uitvoering van de opdracht langer geduurd heeft. Voor het deel van de opdracht dat in 2020 nog afgerond moet worden, wordt een budgetoverheveling van € 25.000 voorgesteld. Daarnaast zijn de werkzaamheden met betrekking tot vervanging van beschoeiingen opgeschort. De hiervoor in 2019 nog beschikbare middelen ad € 114.000 kunnen vrij vallen. Het is niet uitgesloten dat na het opstellen van het maatregelenplan er op termijn extra middelen nodig zijn.

139.000

Voor de omvorming van een voormalige maisakker naar natuurgebied ter hoogte van het Driewiel aan de Heidijk te is een bijdrage ontvangen vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Dit om een versterking van de biodiversiteit aan de randen van de bebouwde kom te verkrijgen. De omvorming is nog niet afgerond in 2019. Hiervoor wordt een budgetoverheveling voorgesteld.

40.300

De kosten voor toerisme en recreatie zijn in 2019 hoger dan geraamd.
Het is met name een gevolg van de opstart van het nieuwe Regionaal Bureau Toerisme(RBT). De opstart van het RBT was voorzien in 2018 maar had vertraging opgelopen. Door de vertraging is begin 2019 de eenmalige opstartsubsidie verleend en is de reguliere subsidie 2019 betaald.
Daarnaast zijn de overige kosten op het gebied van toerisme hoger.

-46.000

Er zijn in 2019 per saldo minder kosten gemaakt voor onderhoud groen en bermen daarnaast zijn de middelen voor de in het groenstructuurplan opgenomen initiatieven niet geheel benut.

58.500

Bouwgrondexploitatie
In de begroting is rekening gehouden met een winstneming voor bedrijven terreinen van € 1.280.000 (’t Hoog I en Dillenburg). Bij het opmaken van de jaarrekening zijn winstnemingen ('t Hoog, Dillenburg, Hoog ll en Metal Valley) bepaald op € 495.000. De oorzaak is de later dan verwacht gerealiseerde verkoopopbrengsten. Ten opzichte van de begroting is voor de mutatie onderhanden werk sprake van een  nadeel.

-785.000

Uit de voorziening afgewikkelde complexen valt een bedrag van
€ 10.000 vrij omdat de voorziening voor het deel van het centrumplan Vlijmen kan worden afgesloten en de kosten hier lager waren dan voorzien. Voor het saldo een voordeel.

10.000

Bij het herzien van de exploitatieberekeningen van de verlieslatende complexen Poort van Heusden bedrijvendeel (€ 283.000) en Verdoorn Heesbeen (€ 10.000) blijkt dat de verliesvoorzieningen verhoogd moeten worden. Voor het complex Hoog ll kan de verliesvoorziening van € 89.000 vervallen. Per saldo is er een nadeel.

-204.000

De stortingen in de reserve Rood voor Groen van het complex Dillenburg zijn lager dan voorzien. Op de mutatie onderhanden werken heeft dat een nadelig effect.

-23.000

De huurinkomsten voor het bezoekerscentrum en de Haventoren zijn lager dan geraamd.

-32.000

Overige verschillen

9.000

Saldo verschil

-643.200

Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2019 versus realisatie 2018

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2019

-4.016

Saldo jaarrekening 2018

-3.022

Nadelig verschil

-994

Voornaamste verschillen:

In 2019 is sprake van een hogere doorbelasting van de uren op dit programma dan in 2018. Dit betreft met name het taakveld groen.
De hogere toerekening aan groen is het gevolg van extra wijkteammedewerkers waarvoor vanaf 2018 extra middelen beschikbaar gesteld zijn. Van deze middelen was in 2018 nauwelijks iets ingezet en voor het jaar 2019 is dit deels gebruikt hetgeen heeft geleid tot een hogere toerekening van de interne kosten. Daarnaast is de capaciteit voor groen beleid uitgebreid en was er in 2018 sprake van een vacature waardoor in 2019 sprake is van hogere kosten.

-245.000

De onderhoudskosten van met name de molens zijn in 2018 hoger geweest vanwege restauratiewerkzaamheden. De meerkosten worden verrekend met de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Vanaf 2019 is sprake van een onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen.

165.000

In 2018 zijn incidenteel kosten gemaakt voor de viering van 700 jaar Heusden. In 2019 is sprake van incidentele opstart kosten RBT. Per saldo zijn de lasten voor taakveld toerisme in 2019 lager.

64.000

Voor het aanleggen van glasvezel is in 2019 een bedrag uitgegeven van € 19.500 de uitgaven in 2019 voor economische bedroegen
€ 2.500 een afwijking.

Bouwgrondexploitatie

-17.000

In 2018 is in totaal een bedrag van € 830.000 vrijgevallen uit de verlies voorzieningen. In 2019 is er, per saldo,  sprake van stortingen in de verliesvoorzieningen voor een bedrag van € 142.000. per saldo een afwijking ten opzichte van 2018.

-971.000

Het resultaat binnen de bouwgrond heeft feitelijk te maken met tussentijdse winstnemingen, storingen in de reserves rood voor groen en bovenwijkse voorzieningen. Deze zijn  jaarlijks afhankelijk van de verkochte gronden. In 2018 was er spraken van een resultaat van
€ 254.000 binnen het taakveld 320.02 in 2019 is er sprake van een resultaat van € 513.000. Ten opzichte van 2018 een afwijking.

260.000

Kosten voor onderhoud van bermen en sloten zijn op basis van een aanbesteding met ingang van 2019 behoorlijk gestegen. Daarnaast zijn in 2019 ook extra kosten gemaakt voor het bestrijden en afvoeren van de Japanse duizendknoop.

-168.000

Er zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar de stabiliteit van de wallen. Dit onderzoek is uitgevoerd in 2019.

-108.000

Overige verschillen

26.000

Saldo verschil

-994.000

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26