Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichting op de balans

Schulden > 1 jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Boekwaarde
per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

Obligatieleningen

0

0

Onderhandse leningen

0

0

 - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

0

0

 - binnenlandse banken en overige financiële instellingen

107.407

119.095

 - binnenlandse bedrijven

0

0

 - openbare lichamen als bedoeld in de Wet financiering decentrale overheden

12.100

12.400

 - overige binnenlandse sectoren

0

0

 - buitenlandse instellingen

0

0

Subtotaal

119.507

131.495

Door derden belegde gelden

0

0

Waarborgsommen

202

213

Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten

0

0

Totaal

119.708

131.708

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2019:

Saldo
31-12-2018

Vermeerderingen

Aflossingen

Saldo
31-12-2019

Obligatieleningen

0

0

0

0

Onderhandse leningen

131.495

6.000

17.988

119.507

Door derden belegde gelden

0

0

0

0

Waarborgsommen

213

15

26

202

Hiervan onder vlottende passiva verantwoord

0

0

0

0

Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten

0

0

0

0

Totaal

131.708

6.015

18.014

119.708

Over het boekjaar is € 2 miljoen aan rentelasten verantwoord op bovenstaande schuld (2018: € 2,3 miljoen).

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26