Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichting op de balans

Uitzettingen < 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde 31-12-2019

Voorziening oninbaarheid

Balanswaarde 31-12-2019

Balanswaarde 31-12-2018

Vorderingen op openbare lichamen

4.879

0

4.879

2.821

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (cf. Wet fido)

0

0

0

0

Overige verstrekte kasgeldleningen

0

0

0

0

Uitzettingen in Rijks schatkist

12.850

0

12.850

10.550

Rekening-courant
verhouding met het Rijk

0

0

0

0

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

0

0

0

0

Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier

0

0

0

0

Overige vorderingen

2.676

318

2.358

2.940

Overige uitzettingen

0

0

0

0

Totaal

20.405

318

20.087

16.311

Onder de vorderingen op openbare lichamen is tevens de vordering uit hoofde van compensabele BTW opgenomen. De uitzettingen in rijks schatkist betreft de uitgezette middelen in het kader van schatkistbankieren. Onder de overige vorderingen zijn de debiteuren van de gemeente opgenomen, inclusief belastingdebiteuren. Gedurende het jaar zijn daarvoor in aanmerking komende oninbare posten afgeboekt. Bij de vorderingen op openbare lichamen is geen post oninbaar geboekt omdat dit overheidsinstanties betreft waarbij de kans op oninbaarheid nihil is.

Schatkistbankieren
Voor het boekjaar 2019 bedraagt het drempelbedrag € 794.000. Het bedrag aan middelen dat in het kader van het drempelbedrag door de gemeente buiten ’s Rijks schatkist is aangehouden heeft per kwartaal bedragen:

Kwartaal 1:              €    278.000
Kwartaal 2:              €    356.000
Kwartaal 3:              €    407.000
Kwartaal 4:              €    159.000

In 2019 zijn geen overschrijdingen geweest.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26