Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichting op de balans

Immateriele vaste activa

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

Boekwaarde
Per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

Kosten afsluiten geldleningen/saldo agio en disagio

-

-

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

481

80

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

-

-

Totaal

481

80

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2019:

Boekwaarde
31-12-2018

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2019

Kosten afsluiten geldleningen, agio/disagio

-

-

-

-

-

-

-

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

80

401

-

-

-

-

481

Totaal

80

401

-

-

-

481

De in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2019

Cumulatief besteed t/m 2019

Voorbereiding Von Suppéstraat

60

-62

0

Voorbereiden verduurzaming gemeentelijke gebouwen

50

40

57

Voorbereiden Dromenvanger/Leilinde

423

423

423

De kosten van voorbereiden van het beschikbaar gestelde krediet Von Suppéstraat zijn in 2019 ingebracht in de geopende grondexploitatie Von Suppéstraat.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26