Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde
per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

Investeringen met een economisch nut

56.175

56.806

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

24.943

25.376

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

4.098

3.588

In erfpacht uitgegeven gronden

3

3

Totaal

85.219

85.773

Investeringen met een economisch nut
De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde
per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

Gronden en terreinen

23.654

22.878

Woonruimten

0

0

Bedrijfsgebouwen

26.395

27.584

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

16

19

Vervoermiddelen

772

696

Machines, apparaten en installaties

2.669

2.381

Overige materiële vaste activa

2.669

3.248

Totaal

56.175

56.806

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:

Boekwaarde
01-01-2019

Investe-ringen

Desinves-teringen

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Afwaar-deringen

Boekwaarde 31-12-2019

Gronden en terreinen

22.878

2.098

918

362

0

42

23.654

Bedrijfsgebouwen

27.584

963

936

1.216

0

0

26.395

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

19

0

0

3

0

0

16

Vervoermiddelen

696

167

0

91

0

0

772

Machines, apparaten en installaties

2.381

699

0

411

0

0

2.669

Overige materiële vaste activa

3.248

0

345

234

0

0

2.669

Totaal

56.806

3.927

2.199

5.575

0

42

56.175

Onder de afwaarderingen van gronden staan de mutaties van de verliesvoorzieningen van de NIEGG gronden groot € 10.000. Deze mutatie in de voorziening betreft de bijstorting omdat de opgebouwde voorziening lager is dan het verwachte tekort. Onder de overige materiële vaste activa is de overheveling van de boekwaarde ‘von Suppéstraat’ opgenomen als desinvestering, Deze boekwaarde van € 345.000 is ingebracht in een nieuw gestart bouwgrondcomplex. De afwaardering bij gronden en terreinen betreft de afwaardering het afboeken van de restant boekwaarde groot € 25.000 van de atletiekbaan DAK en € 7.000 van de parkeervoorziening Heusden als duurzame waardeverminderingen.

Onder de gronden en terreinen zijn met ingang van 1 januari 2016 de niet in exploitatie genomen bouwgronden (NIEGG) opgenomen. Met ingang van 2019 zijn de nog resterende complexen  verantwoord als ‘Grond bestemd voor gebiedsontwikkeling door de gemeente op termijn’  en opgenomen tegen de verkrijgingsprijs minus eventuele voorzieningen. De mutatie in de voorziening is opgenomen in de kolom afwaarderingen. Beide complexen voldoen aan de criteria uit het BBV om te kwalificeren als   “warme gronden”.

De gronden en terreinen kunnen als volgt uitgesplitst worden:

Boekwaarde
13-12-2018

Investe-ringen

Desinves-teringen

Afschrij-vingen

Afwaar-deringen

Boekwaarde 31-12-2019

Gronden en terreinen [oud]

22.336

2.055

918

362

32

23.079

Subtotaal

22.336

2.055

918

362

32

23.079

Gronden bestemd voor gebiedsontwikkeling op termijn

Nassau Dwarsstraat nabij 3
[voorheen NIEGG]

342

24

0

0

0

366

Verliesvoorziening Nassau Dwarsstraat nabij 3

-99

0

0

0

-1

-98

Schoolstraat Zuid (van Delft), Drunen [voorheen NIEGG]

1.814

19

0

0

0

1.833

Verliesvoorziening Schoolstraat Zuid van Delft

-1.515

0

0

0

11

-1.526

Subtotaal

542

43

0

0

10

575

Totaal

22.878

2.098

918

362

42

23.654

De gronden die bestemd zijn voor gebiedsontwikkeling op termijn door de gemeente worden hieronder kort toegelicht:

  • Nassau Dwarsstraat:  het ontwerpbestemmingsplan voor de realisatie van 2 woningen was eind 2019 gereed. Het wachten was op behandeling van een benodigde vergunning door de omgevingsdienst. Ondertussen is de keuze gemaakt (begin 2020) om het ontwerpbestemmingsplan alvast in procedure te brengen om onnodige vertraging te voorkomen. Het project voldoet aan de criteria uit het BBV voor warme gronden. Op grond van een begin 2020 uitgevoerde taxatie blijkt dat de boekwaarde van dit project kan worden terugverdiend.
  • Schoolstraat: in april 2019 is een overeenkomst met een ontwikkelaar van rechtswege ontbonden vanwege een eindtermijn in de overeenkomst. De ontwikkelaar heeft daarna langer de tijd (april 2020) gekregen om te komen met een passende invulling tegen een marktconforme prijs. Met als inzet om aanvullend ook sociale woningbouw bij de Schoolstraat toe te voegen. Zo nodig kan de gemeente vervolgens besluiten het project zelf in de markt zetten / te verkopen aan een andere partij. Op basis van een uitgevoerde taxatie begin 2020 blijkt dat de huidige waarde voldoende is om de resterende boekwaarde (inclusief verliesvoorziening) terug te kunnen verdienen.

De in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2019

Cumulatief besteed t/m 2019

GOL 2019 perceel F 1011 en F 1445

230

230

230

GOL 2019 2e tranche

1.814

1.689

1.689

GOL perceel Nassaulaan H 4326

0

22

22

Parkeermaatregelen Vesting

139

7

91

Toplaag kunstgras RKDVC/Haarsteeg, veld 2

682

4

591

Herinrichting Kavelingweg

133

1

142

Herinrichting Sportlaan

348

43

307

Herinrichten Parallelweg Heesbeen

400

6

378

Herinrichting Nassaulaan

443

53

59

Aankopen Overstortweg

3.009

0

3.009

Herinrichting horeca Die Heygrave

102

8

97

Aanpassing Die Heygrave consultatiebureau

417

377

417

Nieuwbouw kleedruimte SC Elshout

50

4

4

Renovatie atletiekbaan DAK

293

287

287

Verduurzaming Die Heygrave

2.145

18

18

Inrichting Voorste Venne

1.050

270

1.024

Veegmachine

170

167

167

Automatisering Basisregistratie

150

19

129

Vervangingsinvesteringen automatisering 2016

285

18

286

Vervangingsinvesteringen automatisering 2017

395

288

288

BEWARE, softwarecoöperatie

350

0

0

Vervanging zaaksysteem

176

18

18

Duurzaamheidsmaatregelen gemeentehuis Drunen

179

119

160

Aanpassing archiefruimte Vlijmen

175

42

91

Aanpassing publieksruimte Vlijmen

89

80

80

Warmtepomp ‘t Run

80

80

80

Automatische beregening sportvelden

20

35

54

De desinvesteringen onder de gebouwen betreffen de boekwaardes van de verkochte panden Heistraat, Nassaudwarsstraat 1a, Von Suppéstraat en Julianastraat 10 voor € 936.000 daarnaast zijn er gronden verkocht die in totaal een boekwaard hadden van € 918.000. De meeropbrengsten staan verantwoord onder de opbrengsten gemeentelijke eigendommen.

Investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven
De investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde
per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

Gronden en terreinen

692

718

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

24.042

24.423

Machines, apparaten, installaties

0

0

Overige materiële vaste activa

209

235

Totaal

24.943

25.376

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer:

Boekwaarde
31-12-2018

Investe-ringen

Desinves-teringen

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Afwaar-deringen

Boekwaarde 31-12-2019

Gronden en terreinen

718

0

0

26

0

0

692

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

24.423

361

0

417

4

321

24.042

Machines, apparaten en installaties

0

0

0

0

0

0

0

Overige materiële vaste activa

235

0

0

26

0

0

209

Totaal

25.376

361

0

469

4

321

24.943

Wanneer onder bijdragen van derden zijn opgenomen zijn dit de inkomsten die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen zijn vermeld de investeringen die rechtstreeks uit de voorziening vervanging riolering alsmede de afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen.

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2019

Cumulatief besteed t/m 2019

Waterberging Spoorlaan

30

20

25

Rioolrenovatie Vijfhoeven

368

300

300

Aanpassen watersysteem Burgemeesterswijk Vlijmen

0

2

2

Afkoppelen herstraten Irenestraat

0

4

4

Afkoppelen herstraten  van Deelenstraat

0

3

3

Afkoppelen herstraten Kerkstraat Nieuwkuijk

0

5

5

Afkoppelen herstraten Schubertstraat

0

6

6

Minigemaal Centrumplan Vlijmen

15

15

Riolering Burgemeesterswijk Vlijmen

517

6

6

Investeringen met een maatschappelijk nut
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:

Boekwaarde
31-12-2018

Investe-ringen

Desinves-teringen

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Afwaar-deringen

Boekwaarde 31-12-2019

Bedrijfsgebouwen

206

0

0

19

0

0

187

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

3.307

821

0

275

2

0

3.851

Overige materiële vaste activa

75

0

0

16

0

0

59

Totaal

3.588

821

0

310

2

0

4.098

Onder bijdragen van derden zijn de inkomsten zoals subsidies van bijvoorbeeld rijk en provincies opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen.

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betroffen:

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2019

Cumulatief besteed t/m 2019

Geluidswerende voorzieningen A59

18.311

2

14.518

Centrumplan Vlijmen openbaar gebied

1.560

34

1.601

Herbestraten HJ v Brabantlaan

0

10

10

Herbestraten Vermeerstraat

0

4

4

Herinrichting van Greunsvenpark

933

764

855

Doeverense sluis

0

8

8

In erfpacht uitgegeven gronden
Op 31 december 2019 zijn er nog zeventien percelen uitgegeven in erfpacht.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26