Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichting op de balans

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Boekwaarde
per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

0

0

- overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

3.296

4.475

Totaal

3.296

4.475

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26