Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichting op de balans

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Boekwaarde
per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

- Verplichtingen die in het boekjaar zijn opgebouwd en die in een volgend jaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

0

0

- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende boekjaren

4.319

194

- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende boekjaren komen

250

424

Totaal

4.569

618

De in de balans opgenomen van EU, rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Specificatie ontvangen voorschotten
(bedragen * € 1.000)

31-12-2018

Besteding
in 2019

Ontvangst
in 2019

31-12-2019

Onderwijs Achterstand Beleid (2011-2014)

162

4

0

157

Onderwijs Achterstand Beleid (2019 - 2022

0

0

143

143

Subsidie aarden vestingwallen

33

0

33

65

Snelfietsroute F59

0

0

3.906

3.906

Fietsstimulering

0

0

35

35

Mensgerichte maatregelen

0

0

12

12

Totalen

194

4

4.129

4.319

Waarborgen en garantstellingen

Conform art. 50 van de BBV wordt aan de passiefzijde van de balans, buiten de balanstelling, het bedrag opgenomen waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt. Deze wordt onder de balans gepresenteerd. Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties en waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Aard/ omschrijving

Oorspronke-lijk bedrag

Percentage borgstelling

Boekwaarde
31-12-2018

Boekwaarde 31-12-2019

Stichting Schakelring / Stichting Ouderenzorg Heusden

Nieuwbouw Sint Janshof

2.950

100

1.727

1.626

Diverse garantstellingen woningbouw

Particuliere woningen

8.276

div

1.917

1.204

Coöperatieve vereniging Glasnet Heusden

Aanleg glasnet

760

maximum

100

82

Diverse verenigingen / instellingen

div. sportac-commodaties

1.033

div

147

138

Totaal

13.019

3.892

3.050

In 2019 hebben geen betalingen plaatsgevonden uit hoofde van aanspraken op de verleende borg- en garantstellingen.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26