Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichting op de balans

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Boekwaarde
per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

Kassaldi

6

5

Banksaldi

425

1.548

Totaal

431

1.552

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26