Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichting op de balans

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2019 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Boekwaarde
31-12-2018

Inves-teringen

Desinves-teringen

Afschrijvingen /af-lossingen

Afwaar-deringen

Boekwaarde 31-12-2019

Kapitaalverstrekkingen aan:

 - deelnemingen

133

0

0

0

0

133

 - gemeenschappelijke regelingen

0

0

0

0

0

0

 - overige verbonden partijen

0

0

0

0

0

0

Leningen aan:

0

0

0

0

0

0

 - woningbouwcorporaties

6.109

0

0

178

0

5.931

 - deelnemingen

0

0

0

0

0

0

 - overige verbonden partijen

377

0

0

182

0

195

Overige langlopende leningen

929

0

0

60

0

869

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

8.590

0

0

0

0

8.590

Totaal

16.138

0

0

420

0

15.718

Van de bovenstaande financiële vaste activa wordt geen afstoting overwogen.

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
De deelnemingen in de Bank Nederlandse Gemeenten en Brabant Water zijn in 2019 niet gewijzigd.

Leningen aan overige verbonden partijen
De aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten zijn enkele jaren geleden verkocht. Bij de verkoop is gekozen om voor de betaling van de koopsom een langlopende geldlening te verstrekken, welke is ondergebracht bij de Bank Nederlandsche Gemeenten, met een jaarlijkse annuïtaire aflossing. In 2020 valt de laatste tranche vrij.

Overige langlopende leningen
Het uitstaande saldo van de overige langlopende leningen is als volgt te specificeren:

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Kredietbank

350

350

Diverse startersleningen

129

84

Hart voor Haarsteeg

450

435

N-Joy

185

nihil

Voorziening N-Joy

-185

nihil

Totaal

929

869

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar
Dit houdt verband met in erfpacht uitgegeven gronden. De erfpachtswaarde van de ultimo 2019 in erfpacht uitgegeven percelen bedraagt € 8.590.000.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26