Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichting op de balans

Schulden < 1 jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde
per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

0

Overige kasgeldleningen

7.000

7.000

Banksaldi

598

0

Overige schulden

8.464

7.351

Totaal

16.062

14.351

De overige schulden bestaan uit:

Boekwaarde
Per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

Crediteuren en betalingen onderweg

2.994

2.503

Te betalen salarissen/premies ABP/IZA en loonheffing

1.402

1.340

Betalingen onderweg SOZA en btw

155

77

Opgenomen verplichtingen

3.800

3.432

Te betalen ondernemers BTW

112

0

Totaal

8.464

7.351

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26