Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichting op de balans

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2019 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Boekwaarde
31-12-2018

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde 31-12-2019

Wachtgeld wethouders

136

0

0

73

63

Pensioenen wethouders

81

133

0

0

214

WW-premie

11

12

0

0

23

Afwikkeling bouwgrondexploitaties

480

0

10

97

373

Subtotaal Voorzieningen art 44 lid 1a

708

145

10

170

672

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

0

1.710

0

1.228

482

Riolering (groot onderhoud)

0

500

0

53

447

Subtotaal Voorzieningen art. 44 lid 1c

0

2.210

0

1.281

929

Riolering (vervangingsinvesteringen)

2.869

199

0

943

2.125

Subtotaal Voorzieningen art. 44 lid 1d

2.869

199

0

943

2.125

Herstel kerkgebouwen voormalige gemeente Heusden

66

0

0

0

66

Erfenis Weimar instandhouding Museum

42

0

0

0

42

Subtotaal Voorzieningen art 44 lid 2

108

0

0

0

108

Totaal

3.685

2.554

10

2.394

3.835

In de kolom “Vrijval” zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. Hierna zijn van alle voorzieningen de aard en de reden vermeld. Tevens zijn de belangrijkste mutaties  in de voorzieningen nader toegelicht.

Wachtgelden wethouders
De voorziening is bestemd voor dekking van geldelijke verplichtingen aan voormalig wethouders. In 2019 heeft géén voeding plaatsgehad. De verplichtingen 2019 zijn ten laste van deze voorziening gebracht. Voor zover toekomstige betalingen hiermee verband houden zullen deze op de voorziening in mindering worden gebracht.

Pensioenen wethouders
Als gevolg van gewijzigde regelgeving is een voorziening gevormd voor de verplichtingen uit hoofde van de pensioenregeling voor wethouders (APPA). Op 13 december 2016 heeft het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een circulaire gepubliceerd op basis waarvan de waarde van de pensioentoezeggingen is berekend. Tot op heden werden toekomstige betalingen uit hoofde van pensioen of waardeoverdracht opgevangen in de exploitatie. Hiermee wordt rekening gehouden in de begroting. Voor een klein deel is nu een voorziening gevormd. De storting 2019 heeft met name te maken met de lage rekenrente. Voor zover toekomstige betalingen hiermee verband houden zullen deze op de voorziening in mindering worden gebracht.

Afwikkeling bouwgrondexploitaties
Voor enkele afgewikkelde bouwgrondexploitaties zijn nog kosten te verwachten. In 2019 zijn géén lopende complexen afgewikkeld en overgedragen naar het reguliere onderhoud. Ultimo 2019 is de voorziening nog bestemd voor de complexen: Venne West III, Stiegerstraat, Groenewoud lll (allen Drunen), Putter, Parklaan (Vlijmen), Wielblok en Groenstraat (Herpt). De voormalige exploitatie Centrumplan Vlijmen is in 2019 volledig afgesloten waarbij een bedrag van € 10.000 is vrijgevallen ten gunste van het rekeningsaldo.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen
In 2018 is het beheerplan gemeentelijke gebouwen vastgesteld, begin 2019 zijn de saldi van de onderhoudsreserves gemeentelijke gebouwen (€ 87.000) en sportgebouwen (€ 199.000) ingebracht in de nieuwe voorziening. Vanuit de exploitatie is € 1.424.000 gestort. Het in 2019 uitgevoerde onderhoud vertegenwoordigde een bedrag van € 1.228.000.

Riolering, toelichting algemeen
Bij het vast stellen van de nota reserves en voorzieningen is de toen bestaande reserve riolering omgezet naar een voorziening. In 2018 is het waterplan vastgesteld waarbij besloten is te gaan werken met een spaarvoorziening voor vervangingsinvesteringen. Inmiddels is duidelijk dat er binnen de rioolheffing drie componenten zijn die een eigen behandeling vragen. Dit zijn de componenten “sparen” voor vervanging; “egalisatie kosten” voor groot onderhoud en exploitatie. Om deze componenten afzonderlijk te kunnen monitoren is er nu voor gekozen om de reeds gevormde voorziening Riolering om te vormen naar een voorziening riolering (vervangingsinvesteringen) en een nieuwe voorziening riolering (groot onderhoud) toe te voegen. Daarnaast wordt voor de exploitatie een egalisatiereserve Riolering ingesteld.   

Riolering, groot onderhoud
In deze voorziening wordt het berekende saldo van de groot onderhoudscomponent binnen de geraamde rioolheffing en de werkelijke uitvoeringskosten gestort of onttrokken. Deze voorziening dient als egalisatie voor de verschillende jaren. Deze voorziening is in 2019 gevoed door een eenmalige onttrekking van € 500.000 uit de eerder gevormde voorziening riolering (vervangingsinvestering) zodat binnen deze voorziening een “buffer” is gecreëerd. In 2019 wordt een bedrag onttrokken van € 53.000.

Riolering, vervangingsinvesteringen
Uit deze voorziening worden nieuwe vervangingsinvesteringen gedekt zoals deze in het Waterplan en de begroting zijn voorzien. In 2019 is uit deze voorziening een bedrag overgeheveld van € 500.000 naar de voorziening Riolering (groot onderhoud). De investeringen die in 2019 zijn afgedekt zijn Riolering wijk Vijfhoeven (€ 300.000), van Greunsvenpark (€ 123.000), minigemaal Paviljoen centrumplan Vlijmen (€ 15.000) en Burgemeesterswijk Vlijmen (€ 6.000). Voeding van de voorziening is op basis van het waterplan en bedroeg in 2019 € 200.000.

Herstel kerkgebouw voormalige Gemeente Heusden
Deze voorziening is bestemd voor verstrekking van bijdragen voor herstel kerkgebouwen in de voormalige gemeente Heusden.

Erfenis Weimar instandhouding museum
De gemeente Heusden heeft met het aanvaarden van de erfenis de voorwaarden geaccepteerd die aan de besteding zijn gesteld. Volgens het BBV behoren de van derden verkregen middelen, die specifiek besteed moeten worden, tot de voorzieningen.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26