Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichting op de balans

Niet uit balans blijkende verplichtingen

Een deel van de activa is aangeschaft via een leasecontract.

Omschrijving

Termijnbedrag

Afloopdatum

Konica Minolta printers ed.

€3.000 - € 3.100 per maand

31 december 2020

Welzorg lease auto (div. contracten)

€ 2.191,49 per maand

Divers

Uniqcare Sanitaire voorz. sporthal Dillenburcht

€ 5.857 per jaar

1 september 2020

Vendor B.V. – sanitaire voorzieningen

€ 24.440 per jaar

01-08-2021 met de mogelijkheid tot 4x 1 jaar verlengen

Inkoopverplichtingen
De gemeente heeft zich gecommitteerd aan diverse meerjarige inkoopverplichtingen. Voor de uit deze inkoopverplichtingen voortvloeiende lasten zijn in de begroting toereikende budgetten opgenomen.
Een indicatie van het jaarbedrag aan verplichtingen uit lopende contracten na een Europese aanbesteding:

Omschrijving

Indicatie jaarbedrag

Afloopdatum

Verlengingsoptie

Toelichting

Leerlingenvervoer

€ 390.000

31 juli 2018

2x 1 jaar

Verlengd tot 31-07-2020

Electriciteit en gas

€ 540.000

31 december 2018

2x 1 jaar

Verlengd tot 31-12-2020

Maaien bermen en sloten

€ 295.000

31 december 2020

Huur multifunctionals

€ 100.000

1 januari 2020

2x 1 jaar

Verlengd tot 31-12-2020

Afname papier

Op afroep

31 maart 2020

Reiniging kolken

€ 139.000

28-02-2023

2x 1 jaar

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26